Blodkreftforeningen får mange henvendelser om å bidra med brukermedvirkere i forskjellige prosjekter. Dette kan være råd, utvalg eller innen forskning. 

Ønsker du å bli brukermedvirker?

Ta konakt med oss: brukermedvirkning@blodkreftforeningen.no 

Er du brukermedvirker? 

Fortell oss om ditt verv og hjelp oss å få oversikt over hvor våre medlemmer er aktive som brukermedvirkere.  Registrer ditt verv her

Ulike typer brukermedvirkning

Brukermedvirkning er viktig i alle nivåer i offentlig tjenester, fra individnivå til samfunnsnivå. Brukermedvirkere i forskningsprosjekter og i råd og utvalg som er direkte knyttet til pasientbehandling eller oppfølging, sier vi at det er på tjenestenivå. Brukermedvirkere på systemnivå/politisk nivå, er ofte utnevnt for å ivareta et helhetlig syn for alle pasientgrupper. Brukermedvirkere i helseforetakene og i NAVs regioner kan være eksempler på dette.

Brukermedvirkning i forskning

«Med brukermedvirkning i forskning forstår vi å involvere brukere i forskningsarbeidet. I prinsippet kan brukermedvirkning inndeles i ulike former. Brukerne kan være med som rådgivere eller samarbeidspartnere, eller at de er med som representanter eller observatører i organer som tilrettelegger for forskning og tar beslutninger om forskning».
Brukermedvirkning i helseforskning i Norge, 2014

E-læringsprogrammene for brukermedvirkere

Dersom du er interessert i å vite mer om brukermdvirkning i forskning kan det være til stor nytte å se gjennom e-læringsprogram for brukermedvirkere: 

E-læringskurs i brukermedvirkning i helseforskning, Helse Vest

Brukermedvirkning er ikke å avgi biologisk materiale eller å svare på spørreskjemaer m.v., men å reelt påvirke forskningens gjennomføring ved medvirkning i strategiske valg eller å delta som medforsker.
Brukermedvirkning i helserelatert forskning er aktualisert blant annet ved at viktige finansieringskilder (Kreftforeningen, Forskningsrådet, Helseforetakene) stiller krav om dette.

Pasientperspektivet er viktig

Blodkreftforeningen mener pasientperspektivet er relevant for forskningen, og tilfører en merverdi. For basisforskning vil medvirkning i strategiske veivalg være mest aktuelt, for kliniske prosjekter er det i tillegg aktuelt med medvirkning i selve forskningen.

Aktuelle områder

  • Valg av forskningstema
  • Strategiske veivalg
  • Bidra i forskningen, planlegging og gjennomføring
  • Resultatformidling

I tillegg bidrar brukermedvirkning til legitimering av forskningen.

Blodkreftforeningens anbefalinger

  • Brukermedvirkning er relevant for alle prosjekter
  • Tidlig involvering
  • Tilstreb kontinuitet og kompetansebygging hos bruker
  • Større miljøer kan oppnevne brukerpanel for prosjektporteføljen
  • Samarbeid med Blodkreftforeningen