KLL: samme diagnose - ulik behandling

Både Trude og Mette har Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), mens Trude har blitt behandlet med cellegift og immunterapi, så lever Mette med sykdommen uten at hun har hatt behov for behandling.
Overlege ved avdeling for Blodsykdommer ved Rikshospitalet, Geir Tjønnfjord, gir i denne filmen et innblikk i fakta og behandling av diagnosen.

Vår hematolog svarer på dine spørsmål om de ulike typene av blodkreft.

Spør hematologen

Forslag til ny lov skader pasienter

Stortinget skal etter planen vedta en lov før jul som lovfester systemet for nye metoder i helsevesenet og det såkalte Beslutningsforum. Ved å lese det siste referatet fra Beslutningsforums møte 18. november vil man skjønne hvor galt et slikt lovvedtak vil være for pasientenes rettigheter og mulighet til å være med på å påvirke hvordan vi skal få den beste behandlingen som kan tilbys. 

Blodkreftforeningen etterlyser statistikk på flere blodkreftformer

Kreftregisteret offentliggjorde 23.oktober kreftstatistikken for 2018. I statistikken presenteres funn i form av registrerte diagnoser og forbedringstiltak, og disse fungerer som et grunnleggende verktøy for behandling av kreft i Norge. Selv om flere blodkreftdiagnoser er dekket av kvalitetsregistrene, så etterlyser Blodkreftforeningen et kvalitetsregister for AML, KML, Myelodysplastiske sykdommer og MPN.

Raskere medisintilgang

Blodkreftforeningen er positive til informasjon om at det er dialog og forhandlinger mellom myndighetene og legemiddelselskapene for å komme frem til en ordning hvor pasienter kan få tilgang til nye medisiner og behandlinger før en endelig beslutning om offentlig finansiering er tatt av Beslutningsforum. 

Velkommen til våre myelomatoseseminarer i høst!

Meld deg på seminar om Myelomatose i Oslo, Trondheim eller Tromsø nå!

Tildelinger til forskning på blodkreft

Vi gleder oss over at forskning på blodkreft har fått støtte under årets forskningstildelinger fra Kreftforeningen! To prosjekter som retter seg mot forskning på myelomatose har fått støtte, og et prosjekt som skal se på hvordan immunterapi kun skal angripe kreftceller, og ikke friske celler hos blant annet pasienter med aggressiv akutt leukemi, ha også fått en tildeling.

Kurs og aktiviteter