Håpet på innføring

fredrik schjesvold- Det er utrolig trist at dette ble utsatt enda en gang. Vi håpet virkelig på en godkjennelse nå, siden dette er godkjent både i Sverige og Danmark. Jeg, i likhet med flere andre sikkert, hadde pasienter som ventet spent på denne avgjørelsen, som nå ikke har noe alternativ. På den positive siden er dette ikke et nei, men en utsettelse, og forhåpentligvis tar det kort tid før saken tas opp til avgjørelse, sier Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter. 

Ansvarsfraskrivelse!

bilde av ljøsne- Det er totalt uakseptabelt at vi i dag får en servert begrunnelsen fra Beslutningsforum om at "Saken utsettes etter en helhetlig vurdering". Hva innebærer dette og hva menes med helhetlig? Betyr dette at det ikke er gjort en grundig nok metodevurdering eller det pris som ligger bak beslutningen? Her har vi ingenting å forholde oss til og vi får ingen forutsigbarhet rundt hva som skjer fremover. Når alt kommer til alt så er det pasientene som blir skadelidende fordi helsemyndighetene ikke er i stand til å ta en beslutning. Dette tydeliggjør også det vi har påpekt ved flere anledninger; at vi har et stort behov for åpenhet i hele prosessen rundt systemet for Nye Metoder, sier Olav Ljøsne.   

Var optimistisk

Etter to tidligere avslag var altså Teklistamab (Tecvayli) igjen satt opp på sakslisten i Beslutningsforum, på følgende indikasjon: til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38- antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling. 
Etter det siste avslaget i februar i år uttalte Fredrik Schjesvold at avslaget var forventet da behandlingsfrekvensen som var lagt til grunn var høyere enn den ville vært i praksis. Før møtet 22. april var imidlertid Schjesvold optimistisk og uttalte følgende; 
-  Såvidt jeg forstår legges det nå en annen behandlingsfrekvens til grunn, og vi har et håp om at medikamentet godkjennes. Dette betyr at medikamentet vil tas i bruk, og at de fleste sykehus i Norge må lære seg å bruke dette medikamentet. Hvis det blir godkjent vil det være et langt skritt forover for Norges myelomatosepasienter. Medikamentet vil være det beste medikamentet for myelomatose som noen gang er godkjent i Norge. 

Prosessen med Teklistamab

Kombinasjonsbehandling for amyloidosepasienter

Darzalex (daratumumab) til amyloidose-pasienter var en av de andre blodkreftbehandlingene som ble vurdert.  Det var da snakk om Darzalex i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason, til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. Dette er et behandlingsregime som i praksis allerede er i bruk, og som 50-60 nye pasienter per år er aktuelle for. 
I møtet i Beslutningsforum 22.april ble det vedtatt å videreføre dagens praksis midlertidig, noe Ljøsne stiller spørsmålstegn ved. 
- Dette er en beslutning som vi stiller oss undrende til - hvorfor benyttes det begreper som "midlertidig"?  Per i dag har disse pasientene ingen ingen annen godkjent behandling, da er det helt uforståelig at det ikke er mulig å gi behandlingen en endelig godkjenning! 

CAR-T til behandling av ALL ble ikke godkjent

På sakslisten sto også CAR-T-celleterapien Tecartus (brexucabtagene autoleucel), til  behandling av voksne pasienter med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Indikasjonen var gjeldende for pasienter 26 år eller eldre med residiverende eller refraktør B-prekursor-sykdom. Behandlingen ble ikke vedtatt innført. 
 

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 22.april 2024