– Avansert hjemmesykehus gjør at pasienten kan ha en mer normal hverdag med sine nære rundt seg. Det er mye som tyder på at de føler seg friskere enn de ville gjort på sykehusisolat, sier Kristin Lien Selvaag, prosjektmedarbeider og videreutvikler av konseptet avansert hjemmesykehus ved Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

​Avdelingen har fire leiligheter tilgjengelig som de låner ut til pasienter og deres omsorgsperson når pasientene bor lenger unna sykehuset enn én time med bil. Pasienter som bor i Oslo har avansert hjemmesykehus i eget hjem. Avansert hjemmesykehus er etablert i mange land, og i Norge er det nå blitt en driftsform som tilbys ved flere avdelinger på sykehuset.

Store fordeler

Bilde av stuen til Sigurd Solheim– Vi ser at pasienter i avansert hjemmesykehus er langt mer aktive, de spiser og drikker bedre og har mindre behov for intravenøs ernæring, smertestillende og antibiotika. I tillegg er de mer fornøyde og har økt livskvalitet sammenlignet med samme gruppe som er innlagt i sykehus etter stamcelletransplantasjon. Både pasienter og pårørende gir dessuten uttrykk for at det har stor verdi at de kan være hjemme i stedet for på sykehuset i hele eller deler av behandlingsforløpet, og at de er sammen med sine nærmeste. Alt i alt er dette svært positivt og et tilbud som vi jobber for å kunne tilby til flere pasienter, forteller Geir E. Tjønnfjord, professor og leder for Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus.

Avansert hjemmesykehus har vært et tilbud til pasienter i blant annet Sverige og Spania gjennom flere år, og erfaringene derfra tilsier at pasientene trygt kan være hjemme i tiden umiddelbart etter transplantasjon med daglig tilsyn og oppfølging av kompetent helsepersonell.

Vinn-vinn situasjon

Bilde av Sigurd Solheim og sykepleier som spiller kortAvansert hjemmesykehus er et pilotprosjekt startet av Tjønnfjord sammen med seksjonsleder Grethe Solvang i 2018, og det er et behandlingsalternativ de brenner for. Siden oppstarten har 89 pasienter hatt sin etterbehandling i avansert hjemmesykehus. Målet med tilbudet er å øke livskvaliteten for alle involverte i behandlings- og tilfriskningsfasen. I oppstarten fikk pasienter som bodde mindre enn én time reisevei fra Rikshospitalet tilbud om å være hjemme i tiden etter transplantasjon. Dette ble svært godt mottatt av både pasienter og pårørende. Fordi det kommer pasienter fra hele landet til Rikshospitalet for stamcelletransplantasjon ønsket Tjønnfjord å tilby dette også til pasienter med bosted utenfor Oslo. I 2020, gjennom en privat bidragsyter, fikk Rikshospitalet tilgang til fire leiligheter slik at tilbudet også gjelder for de som bor lengre unna.

– Dette er et fantastisk eksempel på samarbeid mellom det offentlige og private. Vi fikk også med oss IKEA, som bidro med innredningen, Toyota sponset bil som benyttes av helsepersonell som trenger å kjøre mellom leilighet og sykehus.  Nå har vi fire fine, funksjonelle og hjemmekoselige leiligheter på 60 m2, som er innredet med møbler, hvitevarer, kjøkkenutstyr tilrettelagt for både pasienter og pårørende, sier Lien Selvaag.

Tjønnfjord har stor tro på denne behandlingsformen og håper ordningen kan bli permanent og at det blir en integrert del av sykehuset uavhengig av eksterne aktører.

– Dette er en vinn-vinn situasjon. Vi får pasienter som blir raskere friske og mer fornøyde, i tillegg til at vi får økt kapasitet på sykehusene. Avansert hjemmesykehus er utvilsomt bedre for samfunnet og kostnadseffektivt, sier Tjønnfjord.

Trygt

Bilde av Sigurd Solheim som lager mat på kjøkkenet sitt– Avansert hjemmesykehus er et forsvarlig og trygt tilbud til pasientgruppen fordi vi kjenner til komplikasjonene, og vi vet omtrent når de kan oppstå. Vi er veldig oppmerksomme på hvor i behandlingsforløpet pasienten er i til enhver tid og vårt kompetente helsepersonell fanger opp dette på et tidlig tidspunkt slik at vi tilrettelegger umiddelbart for hvilke tiltak som skal finne sted, forklarer Tjønnfjord.

I avansert hjemmesykehusleilighetene bor pasienten med en omsorgsperson i omtrent fire uker. To ganger om dagen tar pasient og omsorgsperson målinger av kroppstemperatur, vekt, blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens som meldes inn til sykepleier på vakttelefonen. Dette sikrer kontinuerlig oppdatert journal og at sykehuset raskt ser om det er avvik ved målingene som kan skyldes komplikasjoner. I tillegg kommer en sykepleier fra avansert hjemmesykehusteamet på besøk fra mandag til fredag og følger opp pasienten. Ved behov for behandling i helga eller på helligdager reiser pasientene inntil videre inn til Rikshospitalet. Pasienten kan når som helst ringe vakttelefonen, og hver ettermiddag ringer behandlende lege for å få tilbakemelding fra pasienten om hvordan han/hun har det og for å gi beskjeder om eventuelle endringer av medikamentbruk. Pasienten får også et eget treningsopplegg fra en fysioterapeut som også påser at dette følges opp.

– Svært viktig og en forutsetning for dette behandlingstilbudet er en omsorgsperson. Omsorgspersonen velger pasienten selv; det kan være ektefelle, partner, foreldre, familie eller venner. De trenger ingen forkunnskaper eller medisinsk bakgrunn. Vi sørger for grundig opplæring i rutiner, behandlingsforløp og bruk av måleapparater. Gjennom opplæring og støtte fra helsepersonell underveis føler de seg ikke alene om oppgaven, sier Lien Selvaag.

Fornøyde pasienter og pårørende

Lien Selvaag er i gang med et kvalitetssikringsprosjekt hvor omsorgspersonen intervjues i etterkant av behandlingen i avansert hjemmesykehus, og hun melder om gode tilbakemeldinger.

– Omsorgspersonene er glade og føler at de er nyttige i pasientens hverdag. Vi erfarer at når pasienten er innlagt på sengepost føler pårørende seg ofte hjelpeløse; de ønsker å bidra og hjelpe til, men finner at det er vanskelig å få til i praksis. I avansert hjemmesykehus kjenner de at de gjør noe bra for pasienten! Også pasientene er fornøyde. Vi opplever at de tar mer ansvar for sin egen helsesituasjon enn når de er inneliggende; de opplever mestring. Når de bor hjemme kan de nesten ha en normal hverdag, lage egne rutiner, og slik blir det enklere å komme tilbake til hverdagen. Det betyr mye for dem å være sammen med sine nære, sier Lien Selvaag.