Kombinasjonsbehandling for amyloidosepasienter

Darzalex (daratumumab) til amyloidose-pasienter er blant blodkreftbehandlingene som skal vurderes.  Det er da snakk om Darzalex i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason, til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. 
Hvilke behandlingsmuligheter har pasientgruppen per i dag? 
- I praksis bruker vi allerede dette regimet. Det er en sjelden sykdom, som per idag ikke har noen annen godkjent behandling, så noe må vi behandle med, og det har per idag vært denne behandlingen. Det er cirka 50-60 nye pasienter i året som er aktuelle for behandlingen, sier Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter.

CAR-T til behandling av ALL

På sakslisten står også CAR-T-celleterapien Tecartus (brexucabtagene autoleucel), til  behandling av voksne pasienter med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Indikasjonen er gjeldende for pasienter 26 år eller eldre med residiverende eller refraktør B-prekursor-sykdom. 
Hva vil innføring av denne behandlingen bety for pasientgruppen? 
- Pasientgruppen har få eller ingen gode alternativer. For disse kan behandlingen gi en god, men sannsynligvis ikke så varig effekt. Vi tror det vil være noen få aktuelle pasienter per år, sier Ingerid Weum Abrahamsen, overlege ved Avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus.

Ny vurdering av Teklistamab - for myelomatose

Som flere ganger tidligere kommer Teklistamab (Tecvayli) opp til vurdering, på følgende indikasjon: til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger, inkludert et immunmodulerende middel, en proteasomhemmer og et anti-CD38- antistoff, og har vist sykdomsprogresjon under siste behandling.
Teklistamab fikk nei både i august 2023 og i februar i 2024. Etter avslaget i februar i år uttalte Fredrik Schjesvold at avslaget var forventet da behandlingsfrekvensen som var lagt til grunn var høyere enn den ville vært i praksis. 
fredrik schjesvoldSchjesvold er optimistisk før mandagens møte. 
-  Såvidt jeg forstår legges det nå en annen behandlingsfrekvens til grunn, og vi har et håp om at medikamentet godkjennes. Dette betyr at medikamentet vil tas i bruk, og at de fleste sykehus i Norge må lære seg å bruke dette medikamentet. Hvis det blir godkjent vil det være et langt skritt forover for Norges myelomatosepasienter. Medikamentet vil være det beste medikamentet for myelomatose som noen gang er godkjent i Norge. 

Prosessen med Teklistamab