Fredrik Schjesvold, leder for Oslo Myelomatosesenter– Tid til tilbakefall er cirka 17 måneder med dagens behandling, og ca tre år med den nye behandlingen. Dette beskrives som "tilsvarende eller kanskje litt bedre" i metodevurderingen. Pasientene er nok uenige, sier Schjesvold. 

–  Man regner utgifter på begge de dyre medikamentene og sammenligner med bare ett av de dyre medikamentene. Men man tar ikke med at per i dag får man det andre dyre medikamentet etterpå, og utgiftene er per idag bare forskjøvet, men med dårligere resultater. Dette er imidlertid ikke tatt med i beregningen og det nye regimet fremstår derfor kunstig dyrt, forklarer Schjesvold. 

Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne har i flere omganger vært tydelig på at tidsbruken hos SLV er kritikkverdig.  Vi har også fortalt om hvordan sløsingen med tid påvirker pasienter med tilbakefall av myelomatose, som for Henning Solhaug. Henning må nå i gang med en ny runde med stamcelletransplantasjon (HMAS), isteden for den nye behandlingskombinasjonen, som han har fått beskjed om at han kunne hatt nytte av. 

olav ljøsne–  Tidsbruken, som på toppen av det hele resulterer i feilaktig vurdering, sett i lys av hvordan dette påvirker pasientenes liv, viser hvor hårreisende saksbehandlingen er i SLV på slike nye behandlingsmuligheter. Behandling av myelomatose er komplekst, og når Legemiddelverket går inn i selve behandlingsprosedyrene viser de at dette er et område hvor de beste klinikerne bør involveres - og også lyttes til, sier Ljøsne.

Les mer:  

Staten brukte 1,5 år på å vurdere livsviktig kreftmedisin: – En arroganse som mangler sidestykke, Aftenposten 26.08.23
 

Bakgrunn

 

10. desember 2020 ble behandlingen med medisinen Isatuksimab i kombinasjon med medisinene karfilzomib og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling, sendt inn til vurdering i Nye Metoder. Nye Metoder er myndighetens system for å vurdere om en ny behandling er verdt pengene det brukes på den sett i forhold til nytte for pasientene og alternativkostnaden ved allerede godkjente behandlinger med andre medisiner. Forslaget ble en måned senere sendt over til Statens Legemiddelverk for såkalt hurtig metodevurdering. Behandlingen er ennå ikke kommet frem til Beslutningsforum for behandling, men nå foreligger den hurtige metodevurderingen fra Statens Legemiddelverk som sier noe om kost-nytte-vurderingen av den nye behandlingsformen. Denne vurderingen har tatt 558 dager fra den kom til SLV og til deres rapport foreligger. 
Her er saken slik den står i Nye Metoder