I brevet skriver Blodkreftforeningens leder, Olav Ljøsne;

I sin pressemelding om saken sier helseministeren at Pasient- og brukerorganisasjoner, fagmiljøer, legemiddelindustrien og andre aktører har gitt innspill til hva evalueringen bør omfatte. Innspillene dreier seg i hovedsak om å tilpasse systemet bedre i forhold til persontilpasset medisin, om mer åpenhet i prosessene og tidsbruken.

Blodkreftforeningen har bidratt med innspill

Blodkreftforeningen er en av organisasjonene som har bidratt med disse innspillene. Vi har tydeligvis i likhet med mange andre påpekt det problematiske i den lange tidsbruken som Beslutningsforum har i de saker de behandle, og er glad for at helseministeren har merket seg dette.

Det vi da reagerer sterkt på er den tidsbruken departementet legger opp til i den høyst nødvendige evalueringen av systemet. I sin melding skriver de: «Helse og omsorgsdepartementet tar sikte på å inngå en avtale i månedsskifte oktober/november 2020. Evalueringen skal leveres innen 31. oktober 2021. Fristen for å levere tilbud er satt til 16. juni 2020.» 

Unødig tidsbruk

Vi kan ikke skjønne at det skal være nødvendig å bruke så lang tid på å velge leverandør. Oppdraget burde vært tildelt slik at leverandøren kunne ha startet rett etter sommerferien. Enda verre er det at man skal bruke tiden helt frem til 31. oktober på å evaluere systemet. Etter at evalueringen er ferdig skal det så kanskje ta enda et år før høyst nødvendige forbedringer blir gjennomført? De pasientene som i dag blir utelatt for livskritisk behandling på grunn av åpenbare svakheter i systemet for Nye metoder, kan ikke vente i flere år på et mer effektivt system. 

Her må tidsbruken strammes betydelig inn. For oss virker det som om helseministeren bevist trenerer saken for å slippe en diskusjon om systemets utilstrekkelighet i neste års valgkamp. At evalueringen skal leveres inn en måned etter stortingsvalget vitner om at man vil skyve denne diskusjonen foran seg til etter valget. Det er ikke pasientene tjent med, og det burde ikke være helseministeren verdig!