Blodkreftforeningen har vært i kontakt med Rikshospitalet, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for å undersøke hvordan situasjonen er for blodkreftpasienter ved sykehusene. 

Sykehusene tilbake i tilnærmet normal drift

Ved samtlige sykehus har man tilbake i tilnærmet normal drift. Det er imidlertid ikke sikkert at vil vedvare.

–  Utfordringen nå er at Norge ikke har så mange smittede. Det gjør at alle er utsatt for smitte, enten man har kreft eller ikke. Tiltakene som ble gjort vil vi egentlig først se resultater av om 3-4 uker, fordi det at man nå fjerner en del restriksjoner vil føre til at vi får flere smittede. Det betyr også at selv om vi nå er tilbake i tilnærmet normal drift så vil vi måtte sette inn tiltak igjen om 3-4 uker, sier Aymen Bushra Ahmed, seksjonsoverlege, avdeling for blodsykdommer, Haukeland universitetssykehus.

Hvordan bør blodkreftpasienter forholde seg?

Blodkreftpasienter under behandling, pasienter som går på immundempende midler og pasienter som er stamcelletransplantert for mindre enn 6 mnd. siden, tilhører risikogruppen.

Bør disse pasientene ta noen ekstra hensyn nå når gjenåpningen er i gang?

 

– Ja, pasienter bør forholde seg nøye til de alminnelige rådene vedrørende sosial avstand, håndhygiene og øvrige tiltak dersom man har kontakt med noen som er smittet.  Det er viktig at pasientene til enhver tid følger de offisielle rådene fra helsemyndighetene, sier Henrik Hjorth-Hansen, overlege og leder for avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital.

 

Oslo Universitetssykehus

Ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet merker de ansatte at færre pasienter er engstelige for å komme inn på sykehuset til timeavtaler. For å trygge pasientene har man ved sykehuset færre pasienter inne til konsultasjoner. At triage for covid-19 (vurdering og prioritering av pasienter) skjer utenfor sykehuset, og at det er etablert gode screeningprosedyrer for å diagnostisere viruset er også med på å trygge mener Fløisand.

Mange har tatt i bruk video- og telefonkonsultasjoner- er dette noe dere vil fortsette med fremover?

–  Ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet er det foreløpig for tidlig å si om dette er et tilbud som man vil vurdere. Imidlertid benyttes fastlegekontor til prøvetaking der det er mulig og aktuelt, og det vil man fortsette med, forklarer Fløisand.

Hvordan ligger dere an behandlingsmessig?

–  Det begynner å ta seg opp igjen nå. Allogene transplantasjoner, akutte leukemier og øyeblikkelig hjelp går som normalt, sier Fløisand.

Haukeland universitetssykehus

Ved HUS sier seksjonsoverlege, Aymen Bushra Ahmed, at sykehuset har brukt tid og ressurser på å øke kompetanse i smittevernsrutiner og bruk av utstyr, men nå som man er over denne fasen, begynner sykehuset å ta inn pasienter igjen.

– Men hos oss er det hovedsakelig telefonkonsultasjoner. Vi opplever at pasientene fortsatt er engstelige og helst ikke ønsker å komme inn på sykehuset til konsultasjoner. Prøvetaking gjøres enten hos fastlege, på sykehuset dersom nødvendig, eller på prøvetakingsstasjonen i sentrum her i Bergen.

Når det kommer til behandling av blodkreftpasienter så forteller Ahmed at all aktiv kreftbehandling har gått, og går, etter planen.

–  Når det gjelder autolog stamcelletransplantasjon (HMAS) så har nå European Society for Blood and Marrow Transplantation kommet med en anbefaling om å ikke gjennomføre denne type transplantasjoner fordi pasientene vil være særlig utsatte for infeksjonsfare. Men for de pasientene dette gjelder så kan vi trygt utsette transplantasjon ved at de får andre cellegiftbehandlinger.

UNN

–  Våre behandlinger går som planlagt. Når det gjelder kontroller og oppfølging benytter vi fortsatt telefon i stor grad, samt at prøver tas på lokale legekontor. Vi opplever at noen pasienter er engstelige for å komme inn på sykehuset, selv om vi har gode rutiner her med utsendelse av informasjon på forhånd og med adgangskontroll på sykehuset. For pasienter som skal til Sør-Norge for kontroller etter stamcelletransplantasjon ser vi at flere ikke ønsker å reise av frykt for smitte, forteller Anders Vik, overlege og leder for seksjon for blodsykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

St.Olavs hospital

På avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital rapporterer Henrik Hjorth-Hansen, overlege og leder for avdeling for blodsykdommer, om normal drift, men utstrakt bruk av video- og telefonkonsultasjoner. Denne konsultasjonsformen vil man også fortsette med fremover. Fleksibelt sted for prøvetaking vil også opprettholdes.

–  Vi synes det fungerer ganske bra og at det sparer pasienter og helsevesenet for mye reiser og tidsbruk. Pasientene kan ta prøver der det er lettest, gjerne fastlege eller på sykehuspoliklinikk ved mer komplisert prøvetagning. Det er ganske smidig for pasientene, sier Henrik Hjorth-Hansen, overlege og leder for avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital.

Opplever dere at pasienter er engstelige for å komme inn på sykehuset til timeavtaler?

–  Nei, egentlig ikke. Noen pasienter er blitt skremt, men ikke veldig mange. Stort sett er pasientene påpasselige med generelle preventive tiltak. Vi informerer, tilbyr håndsprit, har sosial distanse i venterommene og bruker telefon og video til konsultasjoner der det er mulig.  Prøvetakingsenheten er også mindre belastet enn før.