– Den største utfordringen med denne avgjørelsen er at vi ikke får flere alternativer for eldre, svakere pasienter; dette er pasienter som hadde hatt størst behov, sier Avdelingsleder, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Geir E.Tjønnfjord.

Alternativer som blir brukt til eldre, svakere pasienter fikk avslag

Både ibrutinib og akalabrutinib som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20 antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p- delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL), fikk avslag.

– Dette er pasienter hvor det ville vært nærliggende for oss å benytte disse medikamentene. Dersom disse behandlingene hadde blitt godkjent ville det bety at vi hadde hatt en mer effektiv og bedre tolerert behandling tilgjengelig.

Mens ibrutinib har vært på markedet lenge, så er akalabrutinib et relativt nytt medikament.

– Effekten på disse to er sannsynligvis ganske lik, men toleransen er forskjellig. For eldre, svakere pasienter vil behandlingen med disse medikamentene gi rask og god symptomlindring, og de ville være å foretrekke fremfor dagens behandling for nettopp disse pasientene, forklarer Tjønnfjord.

Andre KLL-behandlinger som fikk avslag:

Ibrutinib (Imbruvica) til førstelinjebehandling ved ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) til pasienter med del (11q22) mutasjon.

Beslutning: Legemiddelkostnaden for Imbruvica er for høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, når størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica tas i betraktning.

Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p- delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Beslutning: Legemiddelkostnaden for Imbruvica er for høy sammenliknet med andre behandlingsalternativer, når størrelsen på en mulig helsegevinst for Imbruvica tas i betraktning.

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti CD20- antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Beslutning: Det er ikke dokumentert mereffekt som kan tilsi at behandlingen kan ha en mye høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer for aktuell pasientgruppe.

KLL-behandlinger som ble godkjent:

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med et anti CD20- antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q- delesjon.

Godkjent: Behandlingen kan tas i bruk fra 01.01.2023.

Protokoll fra møtet i Beslutningsforum 12.12.22