– Resultatene viser jo en betydelig forbedring med en engangsbehandling versus kontinuerlig behandling med de beste behandlingene som er tilgjengelig globalt. Studien illustrerer også hvor dårlig prognose denne gruppen av pasienter har, selv med det beste av «tilgjengelig» behandling, og i Norge er de viktigste av disse behandlingene tilgjengelige, sier Fredrik Schjesvold, leder for Oslo Myelomatosesenter.

Pasientene som fikk Abecma i studiene hadde median 13,3 måneder uten progresjon i sykdommen, mens pasientene i kontrollgruppen hadde 4,4 måneder.

Bilde av Olav Ljøsne–  Dette er en veldig viktig studie og fører med seg viktig informasjon  som skal være grunnlaget for beslutninger som kommer til å tas fremover i forhold til Norges benyttelse av CAR-T ved behandling av myelomatose. Vi vet at CAR-T er en komplisert behandling, som ikke alle tåler, men for de pasientene som tåler behandlingen innebærer CAR-T et stort fremskritt, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Første randomiserte studien

Studien heter KarMMa-3 og den første randomiserte studien på behandling med CAR-T ved myelomatose. I studien fikk pasienter med trippelklasseeksponerte residiverende og refraktær myelomatose behandlingen, etter at de hadde vært igjennom to til fire behandlingsregimer. Oslo Myelomatosesenter var involvert i studien med 9 pasienter. Abecma er en engangsbehandling, med en listepris på 4 millioner kroner, nå har Legemiddelverket igangsatt en metodevurdering, så vil det etter hvert være opp til Beslutningsforum om behandlingen blir innført ved norske sykehus.
Hvor mange kunne denne behandlingen være aktuell for årlig i Norge?

– Jeg vil anta det vil være 300 aktuelle pasienter i Norge. Men hvis dette hadde blitt godkjent vil det helst sikkert kun være til et begrenset antall pasienter, kanskje 10-20, sier Schjesvold.

Opphold i behandling = sparte kostnader

Når det kommer til kostnadene for CAR-T behandlingen er Schjesvold tydelig på at det er snakk om en engangsbehandling og at utgiftene må ses i lys av det.

Olav Ljøsne er opptatt av at myndighetene må løfte blikket når kostbare behandlinger skal vurderes.

– Resultatene viser at pasientene får et lengre opphold i behandlingen, dette innebærer at pasientene i denne perioden kan leve et bedre liv med bedre livskvalitet og noen kan kanskje gå tilbake til arbeid. En del vil hevde at CAR-T er dyrt. Det stemmer ikke, CAR-T er veldig billig fordi pasientene i perioden med behandlingsopphold ikke trenger å bruke andre dyre medisiner. En del yngre pasienter kan være i arbeid og betale skatt, det vil føre til mindre belastning på helsevesenet og spesialisthelsetjenesten, samt innebære mindre belasting på familie og pårørende. Selv om dette ikke er slik myndighetene vanligvis kostnadsberegner, så må vi komme dit hvor ser hele bildet, ikke kun én medisins dyre prislapp.

Les mer: BMS offentliggjør nye myelomatosedata på Abecma, HealthTalk 15.02.23

Tekst: Rannveig Øksne

CAR-T

CAR-T – CAR står for Chimeric Antigen Recep- tor (CAR). CAR-T celle er en genmodifisert T-celle som retter seg mot kreftceller. CAR-T celleterapi innebærer at man henter ut T-celler fra pasientens blod. Disse blir gene- tisk forandret ved at man setter inn et gen som uttrykkes som et protein på overflaten til T-cellene. Dette proteinet gjenkjenner og binder seg til kreftcellen. Når T cellen og kreftcellen på denne måten blir brakt i forbindelse med hverandre, vil T cellene drepe kreftcellene når de blir ført tilbake til pasienten. Tilbakeføringen skjer ved intravenøs infusjon og er en engangsbehandling.