–  Fordi avslaget også gjelder bruk ved andrelinjebehandling så er denne avgjørelsen temmelig urimelig. Dette er et legemiddel som vi per i dag benytter i andre linje og senere linjer på pasienter med kronisk lymfatisk leukemi, som jo er en vesentlig større pasientgruppe, sier professor og leder av Avdeling for blodsykdommer ved Oslo Universitetssykehus, Geir E. Tjønnfjord.

Blodkreftforeningen er skuffet

– Dette er bare trist og igjen er tydeligvis pris avgjørende! Her rammes en svært liten pasientgruppe, som har ventet i flere år på å få tilgang til dette medikamentet, og hvor mange av pasientene ikke vil tåle alternative behandlinger, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Hvert år rammes omtrent 40 pasienter av  Waldenströms makroglobulinemi, behandling med ibrutinib ville vært aktuelt for omtrent 15 pasienter per år.
ibrutinib ble vurdert på to indikasjoner, brukt alene eller i kombinasjon med rituksimab til behandling av Waldenströms makroglobulinemi, avslaget gjelder både som andrelinjebehandling eller som førstelinjebehandling hos pasienter som ikke er egnet for kjemoimmunterapi. Begge indikasjoner fikk avslag basert på følgende begrunnelse:

Legemiddelkostnaden for ibrutinib er høy kostnad sammenliknet med andre behandlingsalternativer, og det er stor usikkerhet knyttet til størrelsen på en mulig helsegevinst for ibrutinib sammenliknet med behandlingsalternativene. 

– Avslaget overrasker oss også fordi dette er et legemiddel som er godkjent for større diagnosegrupper, men som nå blir vurdert som for dyr for en så liten diagnosegruppe som Waldenströms  makroglobulinemi, sier Ljøsne.

Uakseptabel tidsbruk

I 2014 kom det forslag om nasjonal metodevurdering på ibrutinib til behandling ved Waldenströmsmakroglobulinemi, men fordi kravene til behandling i Nye Metoder krever et datagrunnlag i kliniske studier så har dette tatt enormt med tid. Først i 2020 ble det bestilt en forenklet metodevurdering som ble ferdig først i år.

– I tillegg til at pasientene som kunne vært aktuelle for denne behandlingen nå må forholde seg til at dette ikke blir mulig med det første, så er det også helt uakseptabelt at denne prosessen har tatt så lang tid. Dette er nok et bevis på at ikke alle rutinene i systemet for Nye Metoder fungerer og igjen er det pasientene som skadelidende, sier Ljøsne.

Behandlingsanbefalinger ved Waldenströms makroglobulinemi – se side 224-225:  Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer