I slutten av september ble krefttallene for 2020 oppsummert i Kreftregisteret rapport «Cancer in Norway». Årets rapport viser at kreftforekomsten ikke har gått ned i løpet av pandemiåret, noe som i seg selv er en god nyhet.

35 515 nordmenn diagnostisert med kreft

Rapporten for 2020 viser at 35 515 nordmenn ble diagnostisert med kreft , noe som er en liten økning fra 2019, med 536 krefttilfeller. Allikevel er det gode nyheter, fordi kreftdiagnostikken falt markant samtidig som nedstengningen kom i mars 2020. Statistikkene fra Kreftregisteret viser imidlertid at diagnostikken tok seg opp igjen mot slutten av fjoråret, og bekymringene for at det var mange som satt hjemme med uoppdaget kreft, viste seg å ikke stemme.

Kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

I tillegg til rapporten «Cancer in Norway» så publiserer også de ulike kvalitetsregistrene ved Kreftregisteret sine årsrapporter. Kvalitetsregistrene sitt formål er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til kreftpasienter. Årsrapporten for Kvalitetsregister for lymfoide maligniteter: lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose,  ble publisert 23.september, og viser at samlet sett utgjør pasienter med lymfom, lymfoide leukemier og myelomatose en stor pasientgruppe, med 2258 nye tilfeller i 2020.

En utfordring som det pekes på i rapporten er at for dette kvalitetsregisteret er det ikke mulig å presentere sykdomsspesifikke resultater på sykehusnivå fordi det er så få pasienter ved hvert sykehus. Totalt rapporterer 51 sykehus til registeret. Men årsrapporten viser at kvaliteten på utredning og behandling er gjennomgående god. Blant annet viser rapporten at over 90 prosent av pasienter med myelomatose ble det tatt en benmargsbiopsi på mens de var under utredning.
Vurdering av rett behandlingsnivå̊ og realistisk behandlingsmål for de eldre pasientene med lymfoide maligniteter er en utfordring som trekkes frem i rapporten. Tallene viser at det er forskjeller i overlevelse mellom sykehus.

Rapporten viser at for myelomatose, som for øvrig ble inkludert i Kvalitetsregisteret i 2018, har ikke covid-19 ført til nedgang i diagnostisering. Totalt sett har antallet pasienter som får myelomatose økt gradvis de siste 15 årene, og i samme periode har overlevelse økt fra 37 prosent til 58,8 prosent.