Johny har i senere tid blitt kjent med at flere kollegaer har fått samme sykdom og tenker tilbake på den tidlige fasen i oljeindustrien hvor faremomentene med kjemikalier nærmest var ukjent.

– Det var flere episoder hvor vi ble eksponert for kondensatvæske ved utførelse av nødvendige arbeidsopera­sjoner. Det ble stilt spørsmål om dette var trygt, men ingen gode svar om dette var tilgjengelig i oppstartfasen og arbeidet måtte utføres. Dette illustrerer hvor usikkert det var med vernetiltak og sikkerhet i oljeindustrien for bare noen tiår tilbake. I dag er situasjonen en helt annen, men det hjelper ikke meg og mine kolleger som er blitt syke. Derfor er det godt at vi kan få en form for oppreisning (Menskadeerstatning) ved at vi får syk­ dommen definert som yrkesskade, sier Hamre.

Rik av det blir han imidlertid ikke. Støtten fra NAV er beskjeden, men han får en ekstra dekning fra forsikringssel­ skapet til en del medisinske utgifter med noen tusen kroner i året. En slipper imid­lertid å betale egenandel ved medisinsk behandling der sykdommen er godkjent som yrkessykdom/skade. Equinor (tidli­ gere Statoil) har vanskelig for å innrømme at noen av deres ansatte har fått en yrkesskade av denne art i arbeid på deres installasjoner.

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Johny Hamre fikk diagnosen myeloma­ tose i april 2014. I 2011 ble han påkjørt mens han syklet til jobb, og han måtte blant annet skifte hofte som følge av skaden. Operasjonen var ikke helt vel­lykket, og han måtte gjennom flere CT og MR­-undersøkelser. På en av disse ble det ved en tilfeldighet funnet en svulst i en ryggvirvel, og utredningen som første frem mot myelomatose startet.

– På grunn av mitt arbeid i petrole­umsindustrien mistenkte jeg at dette kan­ skje kunne være en medvirkende årsak til at jeg hadde fått myelomatose. Jeg diskuterte dette med en av legene på St. Olav, og han anbefalte meg å ta kontakt med Arbeidsmedisinsk poliklinikk ved samme sykehus, sier han.

Gikk gjennom alle datablad

I april 2015 møtte han til vurdering, og han hadde tatt med seg en fyldig bunke med datablad over de kjemikalier, kon­ densat, gass og råolje han hadde vært i kontakt med. Spesielt ble det sett på de stoffene som inneholdt Benzen.

– Etter over 20 år som prosessteknik­ker/måleteknikker kunne jeg dokumen­tere godt alt jeg hadde vært i kontakt med. Uttalelsen jeg fikk fra sykehuset var at dette med høy sannsynlighet kunne medført til min sykdom, og dette ble også godkjent av NAV, forteller han.

To høydosebehandlinger

Johny Hamre har allerede rukket å være gjennom to høydosebehandlinger, den siste i august i år. Nå er han også med på et studie med Carfilsomib. Etter en del bivirkninger til å begynne med begynte han å gå en lang tur etter medisinering, dette viser seg å ha god effekt slik at han nå takler denne behandlingen godt uten de store bivirkninger.