Siden vurderingen av CAR-T-celleterapien Carvykti mot myelomatose ble utsatt fra møtet i Beslutningsforum i desember, forventet vi at behandlingen ville komme på sakslisten tidlig i 2024, men foreløpig vet vi ikke når dette vil skje. Metodevurderingen for Carvykti var klar i fjor sommer. Vi følger saken tett! 

Dette er de blodkreft-relevante metodene som vil bli behandlet i møtet 18.mars: 

  • Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med rituksimab eller obinutuzumab til voksne pasienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som i dag er egnet for å motta behandling med FCR (fludarabin, syklofosfamid og rituksimab). Lenke til metodeside
  • Krisantaspase (Enrylase) som en del av antineoplastisk kombinasjonsbehandling til behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL) og lymfoblastisk lymfom (LBL) hos voksne og pediatriske pasienter (fra 1 måneds alder og eldre) som har utviklet overfølsomhet eller stille inaktivering overfor E. coli-derivert asparaginase. Lenke til metodeside
  • Momelotinib (Omjjara) til behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller symptomer hos voksne pasienter med moderat til alvorlig anemi som har primær myelofibrose, post-polycytemi vera myelofibrose eller post-essensiell trombocytemi myelofibrose, og som er janus-kinase (JAK)-hemmernaive, eller har blitt behandlet med ruksolitinib. Lenke til metodeside

Støtt vårt arbeid for raskere innføring av nye medisiner og metoder

Blodkreftforeningen arbeider iherdig for at norske blodkreftpasienter skal få raskest mulig tilgang til nye medisiner og behandlingsmetoder. I denne prosessen har vi møter med legemiddelselskaper, helsemyndigheter, helseforetakene og politikere. I tillegg samarbeider vi med media og benytter oss av de kanalene vi kan for å skape oppmerksomhet rundt sakene som er viktige for våre medlemmer. 

Ved å bli medlem i Blodkreftforeningen støtter du vårt arbeid for raskere tilgang til nye medisiner og behandlinger. Bli medlem nå! 

Bli medlem