Vedtektene er sist endret ved landsmøte 23. mai 2014, 20. mai 2016, 24.mai 2019, 9. september 2021 og 5.mai 2023.

§ 1. NAVN

Foreningens navn er: Blodkreftforeningen. Foreningen er tilsluttet Kreftforeningen som pasientforening.

§ 2. FORMÅL

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer – samt pårørende til disse. Foreningen hovedmål er å bidra til et bedre liv for medlemmene. Sentrale oppgaver er:
a) være til støtte for blodkreftrammede og deres pårørende, og drive likepersonarbeid
b) formidle pasient- og pårørenderettet informasjon om blodkreft, spesielt om framskritt og nye behandlingsmetoder, samt om foreningens virksomhet
c) interessearbeid ovenfor politikere, myndigheter og helsevesen
d) profilering ovenfor allmenheten om blodkreft og foreningens virksomhet

§ 3. MEDLEMSKAP

Foreningen består av (tre medlemskategorier): individuelle medlemmer,familiemedlemmer og støttemedlemmer. Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
a) Individuelt medlemskap. Rett til medlemskap har alle som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer, eller er stamcelletransplanterte, samt pårørende til disse gruppene og andre personer med uttalt interesse for blodkreftrelatert sykdom.
b) Familiemedlemskap. Medlemmer i samme familie og som deler bostedsadresse, kan tegne familiemedlemskap. Rett til medlemskap har alle som har, eller har hatt blodkreftrelaterte sykdommer, eller er stamcelletransplanterte, samt pårørende til disse gruppene og andre personer med uttalt interesse for blodkreftrelatert sykdom. Medlemskapet gjelder for inntil åtte medlemmer av familien, og alle tilknyttede familiemedlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter i foreningen.
c) Støttemedlemskap. Rett til medlemskap har alle som har en spesiell interesse for blodkreftrelaterte sykdommer. Alle støttemedlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter i foreningen.

§ 4. KONTINGENT

Medlemmene betaler en årlig kontingent avhengig av medlemskategori som fastsettes av landsmøtet. Dersom medlemmer i to år ikke betaler kontingent, kan disse strykes som medlemmer. Styret kan i særlig tilfelle innvilge fritt medlemskap, men fritt medlemskap gir ingen demokratiske rettigheter i organisasjonen.

Nyinnmeldte medlemmer etter 1.11 betaler pris for ett års medlemskap som gjelder både for inneværende og neste år, men da slik at minimum 50 kroner av medlemskontingenten regnskapsføres som innbetalt i innmeldingsåret.

§ 5. ORGANISASJON

Foreningen ivaretas av et hovedstyre som består av 7 personer; leder, nestleder og 5 styremedlemmer hvorav minst 1 pårørenderepresentant. Personer som har hatt blodkreftrelatert sykdom, eller er stamcelletransplantert, samt pårørende til disse skal alltid ha flertall i Blodkreftforeningens styrende organer. I tillegg velges 4 varamedlemmer i rekkefølge, hvorav det er ønskelig med 1 pårørende som personlig vara for pårørenderepresentanten. Den pårørende vararepresentanten kan også kalles inn som generell vararepresentant ved behov, men da som fjerde og siste vararepresentant. Styret velges av landsmøtet. Varamedlemmer kalles inn til hovedstyremøter når faste medlemmer melder forfall. Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år, men slik at ikke mer enn 4 av styret byttes ut samtidig.
Varamedlemmene velges for 1 år. Landsmøtet velger leder. Hovedstyret konstituerer seg selv, og minst 4 må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig, inklusive møtende varamedlemmer. Ved likt stemmetall har hovedstyrets leder dobbeltstemme. Den daglige ledelse kan styret sette bort til andre.

§ 6. REGNSKAP/REVISJON

Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Revisor velges av landsmøtet.

§ 7. LANDSMØTE

a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet velger styret med simpelt flertall. Ordinært landsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned på sted som fastsettes av styret. Dersom styret finner det hensiktsmessig å kombinere landsmøtet med et annet arrangement, skal det likevel være anledning til det på annen tid av året.
b) Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret når det oppstår situasjoner som etter styrets eller revisors oppfatning er av en slik karakter at landsmøtet bør ta stilling til dem. Hovedstyret må innkalle til ekstraordinært årsmøte når minst 20 % av medlemmene krever det.
c) Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer av foreningen, og som har betalt årskontingenten for inneværende år. Innkalling med saksliste skal sendes medlemmene senest 1 måned før landsmøtet. Sakspapirer sendes ut til påmeldte landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet.
d) Ved avstemming på landsmøtet har alle frammøtte medlemmer med demokratiske rettigheter stemmerett. Ingen kan avgi mer enn en stemme. Enhver med stemmerett kan kreve skriftlig avstemming. Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte med stemmerett. Forslag til endringer i vedtektene eller andre forslag må være hovedstyret i hende senest 5 uker før landsmøtet.

§ 8. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Et forslag om oppløsning av foreningen kan bare vedtas i et ekstraordinært landsmøte som innkalles
med dette som eneste sak på dagsorden. For at en oppløsning skal kunne vedtas må minst 2/3 av de avgitte stemmer være avgitt for oppløsning. De aktiva foreningen eier ved oppløsning etter at alle passiva er dekket, skal gis til Kreftforeningen.

§ 9. ARBEIDSFORDELING I ORGANISASJONEN

Leder: Leder representerer foreningen utad og er den som på foreningens vegne underskriver offisielle
dokumenter og gir offentlige uttalelser. Leder forhandler på foreningens vegne i viktige saker i samarbeid med de øvrige styremedlemmer. Lederen leder hovedstyremøtene og påser at det blir ført protokoll.
Nestleder: Stedfortreder for leder. Nestleder overtar leders funksjon ved dennes fravær.
Styremedlem: Styremedlem kan tildeles spesielle oppgaver av styret.
Styret: Er ansvarlig for foreningens drift. Styret skal arrangere landsmøte og landskonferanse, og
likepersonkurs en gang i året. Styret har ansvaret for godkjenning av nye likepersoner, og for eventuell tilbakekalling av godkjenningen.
Likepersonansvarlig: Et av styremedlemmene skal ha det overordnede ansvar for likepersonarbeidet.

§ 10. VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 personer etter innstilling fra styret. Valgkomiteen velges for et år om gangen. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges inntil fire valgperioder. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger en leder. Leder av valgkomiteen skal avholde møte med styret før valgkomiteen starter sitt arbeid. Valgkomiteen skal i god tid, og senest 4 uker før landsmøtet, skriftlig levere styret sitt forslag til innstilling.

§ 11. LOKALLAG

Det kan etableres lokallag med egne styrer, og i disse styrene må det være flertall av medlemmer som har hatt blodkreftrelatert sykdom, eller er stamcelletransplantert, samt pårørende til disse. Lokallagene er selvstendige, men underlagt foreningens vedtekter og vedtatte retningslinjer av landsmøtet. Lokallag må godkjennes av hovedstyret før opprettelse. Lokallagene må være registrert i
Brønnøysundregistrene og ha eget organisasjonsnummer. De kan også være registrert i Frivillighetsregisteret. Lokallagene rår selv over sine midler innenfor Blodkreftforeningens formål. Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom disse er i strid Blodkreftforeningens vedtekter. Lokallaget er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg. Lokallagene skal avholde årsmøte og sende hovedstyret godkjent årsrapport og regnskap innen utgangen av mars måned hvert år. De skal ha minst to arrangementer i løpet av et år. Det skal oppnevnes en likepersonsansvarlig i hvert lokallag. Denne oppnevnes av lokallaget. Likepersonkontaktene skal arbeide med likepersonarbeidet i lokallagene, og i nært samarbeid med likepersonansvarlige i hovedstyret. Oppløsning av lokallag kan vedtas på årsmøtet i lokallaget med 2/3 flertall av de fremmøtte eller etter vedtak i hovedstyret. Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets forpliktelser er dekket, tilfaller Blodkreftforeningen.