Vår medlemsblad I margen har snakket med leder for hematologisk team, sykepleier Elise Aksnes Omland, og medisinsk faglig rådgiver, lege Hedda Lerdal, om deres erfaringer.

– Hvor lenge har dere holdt på? Når oppsto teamet?

Elise: – Vi etablerte først en pilot, som vi prøvde ut i ett diagnoseteam, før vi rullet det ut på alle diagnosene som vi har. Så vi har holdt på i over ett år nå. Totalt har vi fire diagnosespesifikke team, og ett av dem er hematologisk team. De andre er Gastro, Mamma og Uro/Melanom. I november 2022 hadde vi en evaluering av pilotprosjektet, og fikk midler fra Helse Sør-Øst til etablering. Da økte vi sykepleierbemanningen for å få faste sykepleiere på hvert team. Det har vært veldig vellykket. De ansatte meldte tilbake at det var en bedre måte å jobbe på, med mer kontinuitet og forbedret pasientsikkerhet. Når prosjektperioden var over, så fikk vi varige midler, så vi kunne fortsette med modellen vi hadde skapt. Det er tre til fem faste sykepleiere på hvert team, så pasienten møter som oftest den samme sykepleieren når de kommer hit.

Hedda: – Det har ført til mer forutsigbarhet og bedre flyt i både pasientforløp, medikamentbestilling og administrasjon. Det gir bedre kontinuitet både for pasienten og hele behandlerteamet.

– Er dette en modell dere har hentet annetsteds fra?

Elise: – Det finnes ingen mal fra direktoratet om hvordan man skal drive poliklinikk, så vi har besøkt Ahus, Ullevål, Flekkefjord, Arendal og Telemark. Vi har undersøkt andre lignende plasser, men måtte lage vår egen modell. Det er ulike forhold fra sted til sted. Vi har flere diagnoser her enn mange andre steder, og måtte skreddersy etter våre forhold. Veien har blitt til mens vi har gått.

Tverrfaglighet

Elise: – Ved evalueringen i november 2022 hadde vi veldig høye score. De viste at alle var fornøyde, også legene, som jobbet i ulike diagnoseteam fra før. Men de hadde ikke noe tverrfaglig team med sykepleiere og sekretær, så derfor ble det et prosjekt for å få det til. Det går ut på å ha en oppgaveglidning der vi kan ta mer for legene, men da må vi også ha mer hjelp fra sekretær til å ta merkantile oppgaver. Det gjelder for eksempel oppgjør når pasienten har vært her, sette opp ny time, sende ut brev, legge inn blodprøver, og bestillinger av andre ting som legene ønsker. Målet er at vi skal få bedre tid til pasientene, og gjøre de oppgavene som bare sykepleiere kan gjøre. Så vi har jobbet mye med logistikk, slik at ikke alle pasienten kommer på samme tid, for at vi skal kunne se pasienten bedre. 

I den prosjektperioden måtte vi øke bemanningen for å få til å dele oss inn i team, for vi var ikke nok sykepleiere. Det kan ikke bare være to sykepleiere på hvert team, vi må være flere. Vi fikk midler i prosjektperioden til å styrke sykepleierstaben, og så fikk vi det varig fordi resultatet var bra. I 2019 var det 55 prosent av pasientene som gikk direkte til sykepleierne, nå er det oppe i 67 prosent. Det er en gevinst, at sykepleierne tar en større del av jobben.

Kompetanse

– Har dere som jobber på Hemateamet noen spesiell bakgrunn eller kompetanse? Eller er det slik at den erfaringen og kompetansen bygges nå og fremover?

Elise: – Vi har prøvd å sette sammen teamene slik at vi ivaretar kompetanse på flere måter. På Hemateamet er det en kreftsykepleier, en som har jobbet på Avdeling for blodsykdommer i Oslo, og en som har jobbet på Lymfomavdelingen i Oslo. Og så har vi fått gode systemer som gjør at vi opparbeider oss kompetanse her. Når vi jobber med det feltet vi gjør, så får man jo mengdetrening, og det tror jeg er viktig. Det er litt spesiell oppfølging, og så har vi veldig flinke leger her, som har god kontakt med Oslo, både på Riks- og Radiumhospitalet.

Visjon

Elise: – Vi har gjort denne endringen for at pasienten skal få det bedre hos oss. Det er en visjon her, at det skal være lettere å være kreftpasient i Agder, hvordan det er lurt å organisere seg for at det skal bli bedre for pasienten, ved å sette pasienten i sentrum.

Arbeidsmiljø

Det blir et bedre samarbeid, og de får tettere kontakt som kolleger, og det er bedre for pasienten at de kjenner pasienten godt.

Hedda: – Det sørger for økt pasientsikkerhet når også sykepleierne kjenner pasienten og forløpet godt, og kan være med på å holde styr på medisinlister og planer. Og dette gir enda mer innsyn i hverandres arbeidsoppgaver og anerkjennelse av hverandres innsats. Vi er i større grad et multidisiplinært team, noe som kommer alle til gode, styrker oss faglig og gjør oss mer robuste ved fravær, eller medisinske utfordringer.

Det gir større mulighet for faglige og medmenneskelige diskusjoner internt i teamet, og økt kollegastøtte.