Blodkreftforeningen og fagmiljøet innen AML-behandling har i lang tid jobbet for at nydiagnostiserte AML pasienter, som ikke kan motta intensiv cellegift, skal kunne få det målrettede medikamentet Venclyxto (virkestoff venetoklaks) i kombinasjon med cellegiften Azacitidin. Per i dag får de kun tilbud om behandling med Azacitidin. Det er snakk om 60 pasienter hvert år som vil kunne ha nytte av denne kombinasjonsbehandlingen.

Kost-nytteanalysen som er utarbeidet av Legemiddelverket, hvor kostnadene ved behandling med medikamentet er overdrevet. Både Blodkreftforeningen, fagmiljøet og produsenten av medikamentet har gjort Legemiddelverket oppmerksom på dette, uten å bli hørt. Nå kan det se ut til at kost-nytteanalysen, forhåpentligvis, blir revurdert. 

Leder Olav Ljøsne har engasjert seg sterkt i å få Venclyxto godkjent.

– I denne saken har Legemiddelverket brukt hele 2,5 år på metodevurderingen. Eksessiv tidsbruk går hardt utover pasienter og pårørende, og vi sitter med en følelse av at livskvaliteten til pasientgruppen ignoreres. Norge er langt bak nesten alle andre vestlige land, våre naboland inkludert, hvor kombinasjonsbehandlingen er standardbehandling. Det er svært opprørende at det tar så lang tid. Det er i tillegg helt uforståelig for oss at vi ikke tidligere har blitt hørt når vi har sagt fra om at Legemiddelverkets kost-nytteanalyse har vært for høy og ikke i tråd med klinisk praksis. Vi velger nå å tro at gårsdagens utsettelse av saken betyr at Beslutningsforum lytter til fagmiljøet og kommer tilbake med en godkjenning av medisinen snarest. 

I tillegg til kombinasjonsbehandlingen med Venclyxto og azacitidin for AML-pasienter, ble også Venclyxtoi kombinasjon med rituksimab (VR) til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst en behandling, utsatt i dagens møte. 

Les mer: