Det må også gis innsyn i hva som er den reelle saksbehandlingstiden i Norge. Denne informasjonen må tilgjengeliggjøres for både pasienter og leger.

Brev til Helse og omsorgsdepartementet

Blodkreftforeningens leder, Olav Ljøsne, sendte 13.01.2020 følgende brev til Helse og omsorgsdepartementet vedrørende bruken av hemmelighold rundt legemidler som er til behandling i Nye Metoder:

_

Viser til departementets brev av 3. desember 2019, ref.: 19/3970-2 og referat fra møtet i Beslutningsforum Sak 135-2019 – Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder.

Blodkreftforeningen ber Nye Metoder og Helse- og Omsorgsdepartementet revurdere bruken av hemmelighold rundt hvilke legemidler som er til behandling i Nye Metoder. Dette må være informasjon som gjøres tilgjengelig for pasienter og leger. Norge er ett av landene i Europa med den langsomste saksbehandling og godkjenningsprosess etter markedsføringsgodkjenning i EMA. Det er viktig at offentligheten får innsyn i hva som er den reelle saksbehandlingstiden i Norge.

Beslutningsforum unntar oversikt fra offentligheten

Beslutningsforum unntar denne oversikten offentlighet, jf. Off.loven § 14 da listen over saker til behandling ansees som organinternt. Loven sier: «Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing».

Offentlighetsloven omtales i Prop. L. 55 (2018 -2019), og her pekes det særlig på § 15 der det i «andre ledd er det for eksempel anledning til å gjøre unntak for deler av dokument som inneholder råd og vurderinger av hvordan et organ bør stille seg i en sak, og som organet har innhentet til bruk for sin interne saksforberedelse» Uttalelser som ikke har karakter av råd om og vurderinger av hvordan organet bør stille seg i en sak, vil det derimot ikke kunne gjøres unntak for etter denne bestemmelsen.

I departementets brev til Blodkreftforeningen sies det: ´»Åpenhet og transparens er derfor viktige hensyn i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten, og det er et mål at det skal være mest mulig åpenhet rundt beslutningsprosesser i helsevesenet. 

Dette har regjeringen lagt til rette for gjennom åpenhet om prosessene knyttet til innføring av nye metoder, både gjennom åpenhet om prinsippene som ligger til grunn for beslutningene og åpenhet om utrednings- og beslutningsprosessene i systemet for nye metoder».

Utnytter offentlighetslovens §14 feilaktig

Blodkreftforeningen anser at Beslutningsforum feilaktig utnytter offentlighetslovens §14 slik at departementets uttalte prinsipp om åpenhet ikke etterfølges. Lovverket kan ikke tolkes slik at Nye Metoder og Legemiddelverkets altfor lange saksbehandlingstid skal kunne hemmeligholdes. Det er et alvorlig spørsmål for pasienter og leger som er avhengig av slik behandling og avventer avklaring om nye behandlingsmuligheter. En oversikt over saker som ligger til behandling i Nye Metoder/Legemiddelverket kan ikke i seg selv innebære avdekning av forhold som påvirker forhandlinger, konkurransemessige forhold eller helsemyndighetenes arbeidsrom. Derimot er det et spørsmål som kan være av verdi for andre berørte, og det spiller også en rolle for pasientforeningenes evne til å utøve brukermedvirkning.

Hvis unntaksbestemmelser kan benyttes for å dekke over systemets lange saksbehandlingstid kan det stilles spørsmål ved lovanvendelsen, og departementet bes bidra til at dette avsluttes.
 

Ber departementet følge opp

Blodkreftforeningen ber departementet følge opp intensjonen i den nye loven slik at det blir offentlig hvilke saker som ligger til behandling i Nye Metoder for beslutning i Beslutningsforum.

Det kan ikke ansees å være annen grunn for hemmelighold rundt dette (og derved bruk av offentlighetslovens unntaksbestemmelser) enn å dekke over sendrektighet og forsinkelser i systemet.