Disse diagnosene inngår i kvalitetsregisteret: 

  • Under diagnosegruppen som har samlebetegnelsen «modne lymfoide leukemier» ble det diagnostisert 388  personer, av disse hadde 361 personer kronisk lymfatisk leukemi (KLL).  
     
  • 550 personer ble diagnostisert med myelomatose i fjor, dette er liten økning fra 2021 da det ble diagnostisert 520 nye tilfeller. Den gode trenden for 5 års overlevelse for denne pasientgruppen fortsetter, den har økt fra 37 prosent i 2002 til 65,0 prosent i 2022. 
     
  • Lymfoblastisk leukemi (ALL) og Burkitt leukemi. Disse to diagnosene er slått sammen grunnet få pasienter. I 2022 var det til sammen 44 pasienter over 18 år som fikk en av disse diagnosene, der 9 hadde Burkitt leukemi/ lymfom og 35 hadde ALL.
  • Lymfom, her viser rapporten at det var 143 nye tilfeller av Hodgin lymfom, mens 1149 personer fikk diagnosen Non-Hogkin lymfom i fjor. 

Totalt var det 38 265 nye krefttilfeller i Norge i fjor. 

For diagnosene akutt myelogen leukemi (AML), kronisk myelogen leukemi (KML), myeloproliferative sykdommer (MPN) og myelodysplastisk syndrom (MDS) er det per i dag ikke et eget kvalitetsregister, dermed mangler man også detaljert informasjon om blant annet behandling og eventuelle forskjeller i behandling ved ulike sykehus. Dette er noe Blodkreftforeningen kontinuerlig arbeider med å få opprettet, i samarbeid med Kreftregisteret. 

Les mer: Årsrapport for lymfoide maligniteter  Kreftregisteret. Publisert 10.05.23