Etter å ha gjennomgått dokumentene som er ute på høring og fremstår det for oss veldig uklart hvordan endringen/forenklingen av pasientreseforskriften vil se ut i praksis.
Det legges opp til et system som krever god helsekompetanse og det legges føringer for at det enkelte helseforetak skal kunne gjøre egne vurderinger med hensyn til henvisningsrutiner og avviksrutiner. Dette bekymrer oss med tanke på de økonomiske utfordringene som vi vet er en del av utfordringsbildet i helseforetakene rundt i Norge. Pasientreiser HF har et eget brukerutvalg som har utarbeidet et innspill til endringsforslaget i pasientforskriften som vi langt på vei mener oppsummerer våre synspunkter.

Vi trekker særlig frem følgende fra Pasientreiser HFs høringsinnspill pkt 2, siste avsnitt:

Brukerutvalget er særlig bekymret for følgende:

  • Høringsforslaget legger ikke til rette for å ta ned uønsket variasjon i tilgangen på helsetjenester
  • Det mangler fokus på at pasientreiseordningen er et verktøy for å sikre rett til likeverdige helsetjenester
  • Brukerutvalget mener satsene for i pasientreiseordningen er for lave. Det vises også til notat som er sendt fra brukerutvalget til departementet 25. april 2023.

Les hele vårt høringsinnspill. (PDF, 202KB)


Høyring - Endringar i pasientreiseforskriften (forenkling og forbetring av reglane for pasientreiser)