Under vårt landsmøte 5.mai vedtok Blodkreftforeningen enstemmig en resolusjon hvor vi ber om at legemidler bør skilles ut som en egen post på statsbudsjettet. 

Blodkreftforeningens landsmøte mener at tiden er inne for at alvorlig syke pasienter snarest kan ta i bruk medisinske nyvinninger som gir bedre utsikter til lengre liv og færre senskader. Vi er bekymret for en utvikling mot et todelt helsevesen, hvor de som har råd til det får den beste behandlingen, mens det offentlige helsevesenet ikke kan tilby den.

I Norge beslutter direktørene i de fire regionale helseforetakene hvilke legemidler som skal godkjennes. Samtidig har de budsjettansvar for driften av sykehusene. Denne praksis gjør at blant annet bygningsmessige forhold vurderes på lik linje med legenes fagmedisinske råd.

Blodkreftforeningens landsmøte mener at legemidler bør skilles ut som en egen post på statsbudsjettet. Det vil gi et klarere skille mellom nødvendige medisinske vurderinger og andre driftsmessige tiltak. Det vil også gi et tydeligere bilde av hva legemidler koster og bidra til åpenhet om legemiddelselskapenes priskrav. Da vil det være politiske prioriteringer som setter rammen for hva legene kan disponere av medisiner til sine pasienter. Dermed vil prioriteringsdiskusjonen være der den hører hjemme – hos politikerne som bestemmer budsjettene.

Nytt styre valgt 

Under landsmøtet vårt ble nytt hovedstyre i foreningen valgt. Hovedstyret består nå av følgende medlemmer: 

Leder: Olav Ljøsne
Styremedlemmer: Sigrid Matthes, Anne Lise Hustadnes, Anita Nymo, Hanne Mollatt Hellerud, Gisle Kavli, Heidi Vikan
Varamedlemmer: Tordis Duun Stenersen, John Christian Paulshus, Inger Margrethe Slinning og Morten Ustgård

Kontaktinfo styremedlemmer i Blodkreftforeningen