bilde av olav ljøsne-  Blodkreftforeningen er glade for denne godkjenningen, det er svært viktig de sårbare pasientene i denne gruppen får flere alternativer, men vi er nødt til å påpeke tidsbruken. Legemiddelverket (SLV) har brukt 2,5 år på metodevurderingen, det blir tydelig at ventetiden for pasientene overhodet ikke blir tatt hensyn til. Vi stiller oss også undrende til at erfaringer fra klinikere ikke er med i vurderingen, for eksempel er ikke Nordisk AML, gruppe som ledes fra Haukeland, inkludert, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen. 

Professor og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen deler Blodkreftforeningens bekymringer rundt tidsbruk, ikke minst for fremtidige behandlinger.

fot av bjørn tore gjertsen–  At det har tatt 2,5 år viser at systemet ikke arbeider for å innføre nye effektive behandlinger raskt, men kanskje heller arbeider for å utsette kostnadene. Dette bør i såfall forklares åpent til publikum og helsevesen. Selv om prisene som fremforhandles er hemmelige, men trolig blant verdens laveste[1] , må vi kanskje minnes på hva som er den økonomiske rammen for Norske helsetjenester og hvordan disse midlene skal prioriteres brukt. Det må også sies at det har vært en del slitasje på oss som jobber med søknader om unntak på sykehusene – det håndteres forskjellige blant fagdirektørene i de forskjellige helseregionene, dette er tid som jeg heller ønsker å bruke på pasientbehandling.  Nå er vi i en periode hvor det har kommet, og kommer, flere effektive medikamenter. Det vil bli utfordrende dersom man skal bruke like lang tid på disse beslutningene, sier Gjertsen.

Venetoklaks aktuelt for 60-70 pasienter per år

Godkjenningen av venetoklaks i kombinasjon med et hypometylerende legemiddel gjelder for voksne pasienter med nydiagnostisert akutt myelogen leukemi (AML) som er uegnet for intensiv kjemoterapi.

–  Det er ikke slik at venetoklaks er løsning for alle problemer, men dette er et viktig preparat for å holde kontroll på sykdommen, og den kan også benyttes på pasienter som forberedes på stamcelletransplantasjon. Denne behandlingen vil, anslagsvis, bli vurdert for 50 prosent av AML pasientene, slik at 60-70 pasienter per år vil kunne få behandlingen. Det er viktig å presisere at dette ikke er en kurerende medisin, de fleste pasientene vil stå på behandlingen fra 2 til 12 måneder, men unntaksvis vil enkelte pasienter hanytte av venetoklaks i lang tid fremover, forklarer Gjertsen.

Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab ble ikke godkjent for KLL

Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tidligere har mottatt minst en behandling, ble ikke godkjent. Dette er både Ljøsne og Gjertsen skuffet over.

Venetoklaks er en veldig interessant medisin, som har vist seg å være effektiv for KLL. Derfor er det skuffende at den ikke blir godkjent for KLL-pasienter i denne enkle kombinasjonen. Rituksimab er et trygt og rimelig medikament. Enkelt pasienter vil trenge andre- og tredjelinje behandling, og denne kombinasjonen vist å være effektiv ved tilbakefall etter kinasehemmer[2] .

–  Manglende dokumentert klinisk nytte i forhold til pris ligger til grunn for avslaget. Igjen ser vi at det er pris som styrer og ikke pasientenes behov, sier Ljøsne.

–  Dessverre fremstår algoritmen for bruk av venetoklaks i Nye metoder meningsløs: Vi tvinges til å bruke ulike klasser medikamenter (kinasehemmer, venetoklaks) i en bestemt sekvens. Når det kommer til akkurat denne kombinasjonsbehandlingen så ser vi faktisk tydelig at dette er en behandling som vil kunne helbrede noen av pasientene, sier Gjertsen.

Myelomatosemedisin godkjent

Isatuksimab i kombinasjon med karfilzomib og deksametason ble godkjent til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.
– Dette er veldig positivt at denne triple kombinasjonsbehandlingen blir godkjent. Dette gir legene flere ben å stå på i behandlingen av myelomatose, sier Ljøsne.