– Ja, immunapparatet kan endre seg etter allogen stamcelletransplantasjon. Husk at du får et helt nytt immunapparat fra en annen person. Det er eksempler på at det oppstår nye
allergier som kommer fra giver av benmarg. Vi kan også tenke oss at det kan oppstå
mistilpasninger som gir svakheter i det nye immunapparatet selv om alt annet ser fint ut. Det er heller ikke noe i veien for at slikt kan rette seg etter hvert som tiden går. Alt i alt høres det likevel ut som behandlingen har vært vellykket.