– Det er positive nyheter at vi endelig får etablert Revlimid i kombinasjon med andre medikamenter i behandlingen av myelomatose, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.

Beslutningsforum besluttet altså å innføre Revlimid i to forskjellige kombinasjoner: Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med lenalidomid (Revlimid) og deksametason ved behandling av myelomatose til pasienter som har fått minst èn tidligere behandling., og Lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling. Begge kombinasjonsbehandlingene kan tas i bruk fra 1.mars.

Fikk nei

To kombinasjonsbehandlinger ble ikke godkjent. Elotuzumab (Empliciti) i kombinasjon med lenalidomid (Revlimid) og deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling, og Iksazomib (Ninlaro) i kombinasjon med lenalidomid (Revlimid) og deksametason til behandling av refraktær og residiverende myelomatose etter minst èn eller minst to tidligere behandlinger.  Felles for begge avslagene var begrunnelse om at prisen var for høy i forhold til «dokumentert klinisk nytte av behandlingen». Dette stiller Ljøsne seg kritisk til.

– Det refereres alltid til for høy pris, samtidig som det ikke foreligger utdypende informasjon om den dokumenterte kliniske nytten – hvem er klinkerne, og hvilke råd har blitt gitt i prosessen? Det er på høy tid at vi i Norge tar i bruk nye kombinasjonsbehandlinger. For kun to uker siden kom The Lancet Oncology med en grundig artikkel som viste til økt overlevelse på kombinasjonsbehandlinger for myelomatosepasienter, er dette dokumentasjon som har vært inkludert i beslutningsprosessen?  Samtidig er det et positivt signal at man i beslutningen ber Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlingene med leverandør. Vi har et sterkt håp om at Beslutningsforum tar de kliniske forskningsresultatene alvorlig og at det snarest blir enighet mellom leverandørene og Sykehusinnkjøp.

Protokollen fra møtet i Beslutningsforum 14.02.22