Medisinen innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som tidligere har mottatt minst én behandling, der tidligere behandling ikke vært behandling med signalveishemmer.

Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

Venetoklaks i kombinasjon med rituksimab (VR) har markedsføringstillatelse for KLL hos voksne som har fått minst én tidligere behandling. Effekten av denne kombinasjonsbehandlingen er godt dokumentert.

Les mer om beslutningen: https://nyemetoder.no/metoder/venetoklaks-venclyxto-indikasjon-ii 

Bilde av Anders Waage– Venetoclax-venclyxto er et meget godt medikament ved KLL som vil få stor betydning for behandling av KLL. En viktig beslutning, sier Anders Waage, professor ved NTNU og overlege ved Avdeling for blodsykdommer på St Olavs Hospital.