Normal aktivitet ved sykehusene

En høst med økende smittetall ser ikke ut til å påvirke oppfølgingen for blodkreftpasienter. Blodkreftforeningen har sjekket status ved de store sykehusene i landet, Rikshospitalet (OUS), St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Publisert 21. desember 2020

Oppfordrer til videokonsultasjoner ved St. Olavs

Overlege Henrik Hjort-Hansen ved St. Olavs hospital.

Overlege Henrik Hjort-Hansen ved St. Olavs hospital forteller at han i liten grad opplever at pasienter utsetter konsultasjoner fordi de er engstelige for smitte, men han oppfordrer til å forsøke å ha konsultasjoner på video hvis dette er mulig og å ta blodprøver hos fastlege eller på lokalsykehus. Ved St. Olavs hospital gjelder de samme smittevernreglene som tidligere.

–  Vi har adgangskontroll og restriksjoner på antall besøk og lengde, og vi gjennomfører video og telefonkonsultasjoner, sier Hjort-Hansen, overlege og leder for avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital.

 

Normal aktivitet i Oslo

– Vi har normal aktivitet og ingen nye tiltak, sier Geir Tjønnfjord, avdelingsleder og professor dr.med. ved avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet.

Avdelingsleder og professor dr.med. ved Avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet, Geir E. Tjønnfjord.

Nå når smittetallene har vært i økning igjen, bør blodkreftpasienter ta ekstra forhåndsregler, eller «holder det» å følge de generelle anbefalingene fra helsemyndighetene nøye? 

–  Vi anbefaler de generelle rådene som helsemyndighetene gir. Det er adgangsbegrensning til sykehuset med redusert besøkstid og antall besøkende. Alle som kommer til sykehuset må gjennom en «screening». Det vil si at de blir stilt spørsmål om symptomer som kan være assosiert med covid-19 infeksjon

Opplever du at pasienter utsetter konsultasjoner fordi de er engstelige?
Vi så i våres en viss reservasjon, men jeg anser ikke dette som noe problem nå.

Gunstig situasjon i Nord-Norge

Anders Vik, overlege og leder for seksjon for blodsykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

–  Vi anbefaler alle våre pasienter å forholde seg til de generelle rådene fra myndighetene, men med ekstra forholdsregler dersom det er økende smitte i en kommune  Så er det slik at vi fremdeles har hatt en svært gunstig situasjon i Nord-Norge, men noen mindre utbrudd som har blitt forholdsvis raskt stoppet.  Det er normal drift hos oss.   Vi har lagt om til flere telefonkonsultasjoner, det kommer vi nok til å fortsette med for noen pasienter etter at epidemien også er over.  Det var flere som utsatte konsultasjoner i vår, det er mer sjelden at det skjer nå. En del pasienter gir imidlertid uttrykk for at de er skeptiske til å reise på oppfølgende kontroll i Oslo etter stamcelletransplantasjon, sier Anders Vik, overlege og leder for seksjon for blodsykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Stor grad av telefonkonsultasjoner i Bergen

Aymen Bushra Ahmed, seksjonsoverlege, avdeling for blodsykdommer, Haukeland universitetssykehus

– Før sommeren gjennomførte vi i stor grad telefonkonsultasjoner, men når smittetallene gikk ned så gikk vi tilbake til ordinære konsultasjoner på sykehuset i løpet av sommeren. I høst opplever vi at flere er engstelige på grunn av smitteøkningen og flere vil igjen helst ha telefonkonsultasjoner. Men, selv om mange pasienter er engstelige, så er det slik at de pasientene som må komme inn til kontroll eller behandling på sykehuset, de kommer, forteller Aymen Bushra Ahmed, seksjonsoverlege, avdeling for blodsykdommer, Haukeland universitetssykehus.

Ved Haukeland har avdelingen tidligere satt høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) på pause, men Bushra Ahmed melder om at man nå er i full drift igjen ved sykehuset.

 

Økt risiko for blodkreftpasienter?

Forsker ved Oslo universitetssykehus, Sigrid Skånland, deltar i en internasjonal studie på covid-19 hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Målet er å ta med seg lærdom fra koronapandemien for å bli bedre rustet til å ivareta kreftpasienter i lignende situasjoner i fremtiden. Foreløpige resultater ble presentert på årsmøtet til i American Society of Hematology (ASH) i desember.

– Ser vi denne studien i sammenheng med andre studier, ser det ut til at KLL-pasienter har en høyere risiko for død enn andre pasienter, sier forsker og laboratorieleder Sigrid Skånland til Dagens Medisin.

Les mer: Samler data om sykehus-pasienter med covid-19 og leukemi, Dagens medisin 05.12.20

Utover studien som Skånland deltar i – vet vi mer om blodkreftpasienter har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19?
–  Vi har ikke så mye data utover KLL-studien. Det er litt om stamcelletransplanterte, men det er ikke data som skaper uro på den måten at vi ønsker å nedskalere virksomhet, sier Geir Tjønnfjord.

Vaksinering for blodkreftpasienter

Lungebetennelsevaksine og influensavaksine anbefales til alle pasienter sier Tjønnfjord. Han får sterkt medhold av Tobias Gedde-Dahl, overlege og seksjonsleder ved seksjon for stamcelletransplantasjon  ved Rikshospitalet.

Tobias Gedde-Dahl, overlege og seksjonsleder ved seksjon for stamcelletransplantasjon ved Rikshospitalet.

– Disse vaksinene anbefales til alle allogen stamcelletransplanterte.  Dette gjelder også koronavaksinen når denne kommer. For stamcelletransplanterte gjelder det å sette immunapparatet i stand til å møte infeksjonen, og dette er en pasientgruppe som trenger all hjelp de kan få. Det eneste som kan være for stamcelletransplanterte er at koronavaksinen ikke virker like godt, desto viktigere er det at de får vaksinen, sier Gedde-Dahl.

Hva vet vi om blodkreftpasienter og prioritering i forhold til koronavaksinen?
Vi får neppe en prioritering som skiller mellom ulike kreftformer, og jeg tror kanskje ikke vi har noe vitenskapelig grunnlag for en eventuell prioritering mellom grupper av kreftpasienter, sier Tjønnfjord.

– Når det gjelder prioritering for stamcelletransplanterte så vil det være slik at immunsvekkede vil komme høyt opp på prioriteringslisten, sier Gedde-Dahl.