Fikk nei til enklere behandling

Blodkreftforeningen har bedt Beslutningsforum om at man i disse koronatider, åpner opp for bruk av medisiner som gjør det enklere for pasientene å ta medisinen hjemme i stedet for å måtte reise inn til sykehuset. Til vår store skuffelse har vi fått nei til henstillingen.

Publisert 27. april 2020

‒ Vi synes det er uakseptabelt at Beslutningsforum sier nei til å tillate behandlinger som gjør at pasienter opplever lavere risiko og reduserer behovet for å reise inn til sykehusene. Hele samfunnet er pålagt store begrensninger på grunn av koronatiltakene, og her har man muligheten med et enkelt grep å gjøre situasjonen enklere for svært syke mennesker. At man sier nei til dette, er helt uforståelig og vi følger dette opp videre, sier Olav Ljøsne.

‒ Som et eksempel på en beslutning vi mente de burde revurdere var den som gikk på avslaget på å bruke medisinen Ixazomib ved behandling av myelomatose alene eller i kombinasjoner. Vi ba om at de måtte ta dette opp til ny vurdering i møtet Beslutningsforum hadde i dag, 27. april, sier leder i Blodkreftforeningen Olav Ljøsne.

‒ Flere av hematologene vi har vært i kontakt med, påpeker at ved å gi behandling i form av Iksazomibkapsler til behandling av myelomatose, vil det være muligheter for pasientene å få en behandling som reduserer reiser og opphold på sykehus for bl.a. infusjoner/intravenøs administrasjon. Våre medlemmer og pasienter som har myelomatose, er usikre med tanker på reiser og opphold på sykehus. Dette er en klar bekymring som i flere tilfeller kan adresseres med å øke utvalget av medisiner som reduserer slike bevegelser. Tross informasjon fra helsevesenet, FHI, Kreftforeningen og Blodkreftforeningen er mange bekymret og føler at reiser er en unødvendig risiko. De føler seg trygge hjemme og kan unnlate å møte til behandling. Denne pasientsikkerheten mener vi at Beslutningsforum må ta hensyn til i den situasjonen vi er kommet i. Vi ba også Beslutningsforum om å åpne mer fleksibelt for hjemmeadministrert behandling i de tilfeller det finnes legemidler i samme gruppe og med liknende effekt, sier Ljøsne.

Fikk nei

I svaret fra Nye metoder som er organet som har ansvar for godkjenning av nye medisiner i det offentlige helsevesenet, skriver de følgende:

«De regionale fagdirektørene som forbereder saker til Beslutningsforum og har delegert myndighet til å vurdere unntaksordninger i Nye metoder, diskuterte problemstillingen i møte 23.04.20, og gjorde følgende beslutning:

Sykehusene har innført gode tiltak for å sikre pasientsikkerheten i sykehusene og fagdirektørene mener at Covid-19 situasjonen pr nå ikke gjør det nødvendig å omgjøre beslutningen i sak 134-19. Beslutningsforums beslutning i sak 134-19 opprettholdes: Ixazomib (Ninlaro®) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid kan innføres til behandling av refraktær eller residiv myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato. Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Fagdirektørene anser videre at Covid-19 situasjonen pr nå, ikke medfører at det er nødvendig å gjøre unntak fra gjeldende beslutninger for myelomatosepasienter for å kunne åpne for mer fleksibel bruk av hjemmebehandling. Fagdirektørene besluttet derfor at det ikke gis unntak på gruppenivå.