Korona: behandling for blodkreftpasienter påvirkes i lite grad

Oppdatert info: 31.03.2020
Dagens situasjon rundt koronaviruset påvirker i liten grad behandlingen for blodkreftpasienter ved sykehusene. Blodkreftforeningen har vært i kontakt med Rikshospitalet, St. Olavs hospital, Haukeland Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som alle kan berolige blodkreftpasienter som skal starte opp med eller er i gang med behandling.

Publisert 31. mars 2020

Rikshospitalet

Yngvar Fløisand

–  Hos oss påvirkes behandlingen av pasienter i liten grad. Behandling av pasienter med akutt leukemi går som planlagt. Også allogene stamcelletransplantasjoner blir gjennomført som planlagt. Når det gjelder høydosebehandling for myelomatosepasienter så utsetter vi der det er forsvarlig, for eksempel ved at vi legger inn en ventekur for å forlenge syklusen litt. Generelt kan vi si at vi forsøker å utsette det som kan vente, men alle som trenger behandling får det. Når det er sagt så er det jo slik at vi har mange pasienter med tilstander som ikke kan vente – og de må prioriteres, forteller Yngvar Fløisand, overlege ved avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet.

St. Olavs hospital

Henrik Hjorth-Hansen

– Det er bestemt at noen få behandlinger utsettes, men mange av våre behandlinger kan ikke vente og må igangsettes, som akutte leukemier – dette er ikke pasienter som kan vente. Det er derfor lite endringer i programmet her hos oss. Vi har imidlertid gjort noen justeringer der det er mulig. For eksempel for yngre pasienter med myelomatose som skal ha to høydosebehandlinger, så tar vi nå ut den andre behandlingen og gir disse pasientene annen behandling i stedet. Men jeg vil presisere at nødvendige behandlinger går som planlagt, sier Henrik Hjorth-Hansen, overlege og leder for avdeling for blodsykdommer ved St. Olavs hospital.

UNN

Anders Vik

– Hittil har situasjonen rundt korona ikke påvirket behandlingen hos oss. De endringene som er gjort går på informasjon til pasienter som skal til timeavtaler eller andre konsultasjoner, alle pasienter blir grundig informert, og dersom de får luftveissymptomer så må de sjekkes før de møter til timeavtale. Vi har dessuten gjennomført en del telefonkonsultasjoner, samt henvist pasienter til prøvetaking ved lokale legekontor, sier Anders Vik, overlege og leder for seksjon for blodsykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Haukeland universitetssykehus:

Aymen Bushra Ahmed

–  Ved HUS har gjort noen midlertidige endringer som revideres fortløpende. Allogen stamcelletransplantasjon og behandling av akutt leukemi fortsetter som før fordi en utsettelse kan påvirke prognosen. Høydose behandling med stamcellestøtte for myelomatose og MS ble utsatt med fire uker i første omgang. Vi skal ta noen av vendende pasienter med en individuell vurdering. Generelt prioriteres pasienter som skal til første gangs høydosebehandling. De andre kan fortsette med cellegiftbehandling. Cellegiftbehandlingen for alle tilstanden er prioritert og skal ikke utsettes, forteller Aymen Bushra Ahmed, seksjonsoverlege, avdeling for blodsykdommer, Haukeland universitetssykehus.