Ninlaro godkjent i behandling av myelomatose

- Vi gleder oss over denne positive nyheten! Beslutningsforum godkjente i dag Ninlaro som medisin for myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger. Flere kombinasjonsmuligheter i behandlingen av myelomatose er en kjærkommen utvikling, og en julegave for mange myelomatosepasienter, sier Olav Ljosne, leder i Blodkreftforeningen.

Publisert 17. desember 2019

På nettsiden til Beslutningsforum står det: 

Sak 134-2019 ID2018_059 Ixazomib (Ninlaro) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid til behandling av refraktær eller residiv myelomatose, ny revurdering.

Beslutning:
Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

  1. Ixazomib (Ninlaro®) i kombinasjon med deksametason og lenalidomid kan innføres til behandling av refraktær eller residiv myelomatose etter minst tre tidligere behandlinger.

  2. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. februar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.