Nytt nei til iksazomib

Legemiddelet iksazomib(Ninlaro) som brukes i behandling av myelomatose i kombinasjon med deksametason og Revlimid (lenalidomid), fikk nei i Beslutningsforum mandag. Dette betyr at det offentlige ikke kan tilby denne kombinasjonen av legemidler. 

Publisert 19. mars 2019

Søknaden fikk først nei i mai 2018, men etter klage ble det tatt opp igjen til vurdering, og fikk altså nytt nei fra Beslutningsforum 18.mars 2019. Iksazomib er blant annet godkjent i Danmark, Sverige, England og Tyskland (med visse betingelser i noen land).

Om beslutningen skriver Nye metoder:

Budsjettkonsekvensene er store. Kostnaden for denne behandlingen er fortsatt høyere enn det som regnes som kostnadseffektiv behandling når en tar hensyn til det absolutte prognosetap for pasienter som har mottatt en eller to tidligere behandlinger.

For lang behandlingstid

Arne Lyngstad, brukerrepresentant i Beslutningsforum.

Arne Lyngstad sitter som brukerrepresentant i Beslutningsforum, som observatør med talerett, det vil si at han ikke er en beslutningstaker. I og med at han selv er rammet av myelomatose gjør det han inhabil i akkurat behandlingen av saken med iksazomib. Han er åpen om sin diagnose, men tar derfor ikke ordet under beslutningsprosessen av akkurat dette medikamentet. Han ønsker heller ikke å uttale som om beslutningen om å si nei til iksazomib. Behandlingstiden i Beslutningsforum derimot mener han er kritikkverdig.

– Målsetningen for Beslutningsforum er å gjøre vedtak innen 180 dager. Denne saken tok 240 dager. Tilbakemeldingene jeg får fra saksbehandlerne er at legemiddelselskapene ikke legger frem dokumentasjon raskt nok, verken på effekt eller nye kostnadsanalyser. Disse forsinkelsene kommer i tillegg til ressursknappheten hos Nye Metoder. Jeg mener at det er på høy tid at de regionale helseforetakene og Statens Legemiddelverk ser på ressurssituasjonen sin og kanaliserer ressurser til dette arbeidet.

Følger ikke Beslutningsforum med på behandlingsutviklingen?

Olav Ljøsne
Styreleder Blodkreftforeningen

–  Det er viktig at Beslutningsforum forstår de utfordringer som pasienter som behandles og legene har med blodkreftsykdommer, og spesielt myelomatose. Dette var nok en trist nyhet fra Beslutningsforum og dessverre virker det som om den behandlingsutviklingen som skjer for denne sykdommen går forumet forbi. Det er viktig for blodkreftpasienter å snarest få tilgang til nye medisiner, sier Blodkreftforeningens leder Olav Ljøsne.

Behandlingsmulighetene er begrensede og ofte blir pasientene resistente etter kort tid, som krever flere og størst mulig utvalg av medisiner.

–  Behandlingstiden er katastrofal og det er uholdbart med beskyldninger i alle retninger. Så snart medisinsk godkjenning er gitt må medisinene gjøres tilgjengelig inntil Beslutningsforum har foretatt en prioritet. Dette og mer åpenhet for kombinasjonsbehandling er grunnleggende. Blodkreftforeningen jobber med gjennom mange kanaler med disse spørsmålene og det fortsetter vi med, sier Ljøsne.

Livsforlengende medisin mot benmargskreft vurderes innført, Dagens Medisin, 18.03.19