Myelomatose workshop i Bergen

Fra venstre; Fredrik Schjesvold, Jacob Hygen og Tobias Schmidt Slørdahl.

Vi er så heldige at vi i Norge har to sterke forskningsmiljøer for myelomatose, ved St. Olavs/NTNU og ved OUS, og der begge dekker hele spektret fra grunnforskning til klinisk utprøving. For ytterligere å bedre kontakten mellom de to miljøene, ble det arrangert en workshop i Bergen 14. november i forkant av Onkologisk Forum. Et 20-talls forskere deltok, der det ble gitt presentasjoner fra aktuell forskning i begge miljøene.

Publisert 21. november 2018

Hovedansvarlige for planleggingen av workshopen var Fredrik Schjesvold og Tobias Schmidt Slørdahl. Schjesvold er leder av Oslo Myelomatosesenter, som har gitt en vesentlig bedring av muligheten for norske pasienter til å delta i kliniske studier, og presenterte sentret. Slørdahl har i skarp konkurranse fått tildeling i Kreftforeningens Open Call til et prosjekt for å forsterke virkningen av carfilzomib, og presenterte dette prosjektet.

Jacob Hygen

Blodkreftforeningen var invitert til å gi sine synspunkter på merverdien av brukermedvirkning i forskning, og vår nestleder Jacob Hygen deltok fra vår side. Han hevdet at brukermedvirkning er av verdi for alle typer prosjekter, men vil ha noe forskjellig uttrykk. I grunnforskning blir medvirkningen på strategisk nivå, mens brukerne for kliniske prosjekter kan ta mer aktiv del i planlegging og gjennomføring.

Han pekte på følgende områder der brukere kan medvirke:

  • Valg av forskningstema
  • Strategiske beslutninger/veivalg
  • Planlegging og gjennomføring
  • Resultatformidling
  • Legitimering (forsvar), spesielt av grunnforskning

For at brukermedvirkningen skal bli effektiv bør brukeren inn så tidlig som mulig. Kontinuitet og kompetansebygging hos brukerne er viktig. En god løsning er at forskningsgruppen i samarbeid med Blodkreftforeningen oppretter et bruker panel, der aktuelle prosjekter drøftes.

Program Myeloma Workshop Bergen 14.11.2018