Oversikt: Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter

montebellosenteret

Blodkreftforeningen har samlet en oversikt over aktuelle rehabiliteringstilbud for kreftpasienter.

Publisert 22. juni 2017

 

Rehabiliteringstilbud på sykehuset

Både din fastlege og din sykehuslege kan henvise til rehabilitering. Legen kan hen­ vise til fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sexolog, psykolog eller psykiatrisk sykepleier. Etter behandlin­gen din er ferdig ved sykehuset kan legen henvise videre til rehabiliteringsopphold.

Er du usikker på hva som finnes av tilbud på ditt sykehus, kan du ta kon­ takt med den regionale koordinerende enheten for rehabilitering og habilitering på sykehuset.

Oversikt over all rehabilitering i Norge

Nasjonal informasjonstelefon for ReHabilitering: 800 300 61. Gratis grønt nummer – åpningstid 09-­15, man-­fre. Hit kan både pasienter og pårørende ringe. Dette er en landsdekkende tjeneste med rådgivere for hver region.

Vardesentre

På UNN, Nordlandssykehuset, St.Olavs Hospital, Radiumhospitalet, Ullevål og Stavanger universitetssykehus er det Vardesentre. Her får pasienter og pårø­ rende blant annet råd og veiledning fra ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sexolog, psykolog. Det er tilbud om treningsak­ tiviteter ved Vardesentrene. Tilbudene varierer fra senter til senter.

Oversikt over tilbud finner du på www.kreftforeningen.no

Pusterommet

Et Pusterom er et trenings­ og aktivitets­ senter som tilbyr tilpasset fysisk aktivitet til kreftpasienter under og etter behand­ ling. Her får pasienter tilbud om grup­ petrening og eller individuelt tilpasset treningsprogram.

www.pusterommene.no finner du oversikt over hvilke sykehus som har Pusterom og timeplaner og tilbud de har ved Pusterommet som er nærmest deg. Per i dag er det 13 Pusterom rundt i landet og 4 nye er under planlegging.

Lærings-og mestringssentre i helseforetakene

Kursene som tilbys ved lærings­-og mest­ringssentrene er tilbud til pasienter og pårørende som ønsker kunnskap og kom­petanseknyttet til sykdom og behand­ling. Hensikten er å få nok kunnskaper til å kunne medvirke i egen behandlings­ og rehabiliteringsprosess og til å kunne ta selvstendige valg.

Lærings­-og mestringssentre er også et tilbud som delvis er etablert inn under kommunehelsetjenesten, men det er fore­ løpig få kommuner som har fått på plass et reelt tilbud.

Oversikt over alle lærings – og mestringssentrene i helseforetakene og tjenestene i kommunene finner du på www.mestring.no

Regionale rehabiliteringssentre

Helse Sør-Øst har en regional koordine­ rende enhet som har oversikt over hvilke rehabiliteringstilbud som finnes i det regi­ onale helseforetaket, samt hvilke private institusjoner helseforetaket har avtale med. Mer info på www.helse-sorost.no

Helse Vest har Kreftsenter for opp­ læring og rehabilitering på Haukeland, som er et tilbud til kreftrammede og deres pårørende. Pasienter må ha henvisning fra lege på kreftavdelingen, kvinneklinik­ ken eller hematologisk avdeling for å få plass. Mer info på www.helse-bergen.no

Helse Nord, regional koordinerende enhet er lokalisert på Universitets­ sykehuset i Nord­Norge og har oversikt over tilbudet i regionen. For mer info ta kontakt på rehabinfo@unn.no.

Helse Midt har både regional koordi­nerende enhet, men også lokale koordi­nerende enheter. På St. Olavs Hospital er det Samhandlingsavdelingen som har oversikt over rehabiliteringstilbudene i kommunene. Det er egne koordinatorer også i Møre og Romsdal og Helse Nord­ Trøndelag. Les mer på www.helse-midt.no.

Frisklivssentralen

For å benytte tilbudet på frisklivssentra­len må du ha henvisning fra lege, eller annet helsepersonell eller fra Nav – eller du tar kontakt selv. Omtrent halvparten av landets kommuner har frisklivssen­tral. På Frisklivssentralen får pasien­ten hjelp til å finne frem til tilpassede aktiviteter og tilbud av helsepersonell. Blant tilbudene er kostholdsveiledning, mestring av sykdom og fysisk aktivitet.

www.helsenorge.no finner du oversikt over alle frisklivssentraler i landet.

montebellosenteretMontebellosenteret – nasjonalt rehabiliteringssenter

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon – det vil si at pasienter og pårørende fra hele landet tas i mot. Formålet med senteret er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende. Senteret ligger i Hedmark.

Ved innvilget opphold dekkes reise av Helfo. På Montebellosenteret arrangeres flere ulike kurs, men hovedmålsettingen for kursopphold er å hente frem nye krefter slik at man blir rustet til å leve livet videre om det blir langt eller kort. Alle med norske trygderettigheter som har, eller er behandlet for kreft kan søke om opphold på Montebellosenteret. Mer informasjon og søknadskjema finner du på: www.montebellosenteret.no.

Publisert i I margen nr 3 – 2016