Til Bent Høie: blir nye medikamenter tilgjengelig raskt nok?

Utviklingen av nye medikamenter for kreftpasienter holder et høyt tempo og særlig innen blodkreftområdet.

Blodkreftforeningen oppfatter at flere av våre medlemmer er bekymret for om nye medikamenter kommer pasientene til gode og uten unødvendig opphold. Blodkreftforeningen sendte i går et brev til helseministeren hvor bekymringen ble uttrykt.

Publisert 29. mars 2017

Brev til helseministeren 15.mars:

Tilgang til nye medikamenter

Blodkreftforeningen er en pasientforening for personer med blodkreftrelaterte diagnoser, og deres pårørende. De største diagnosegruppene er leukemi og myelomatose, ellers dekker foreningen en rekke mer sjeldne diagnoser. Foreningen har over 1300 medlemmer.

Det er vår oppfatning at «våre» pasienter gjennom norsk helsevesen til nå har hatt tilgang til kompetent behandling og de beste medisiner.

Innen kreftområdet generelt, og for blodkreftområdet spesielt, er det nå en rivende medisinsk utvikling, og stadig lanseres nye og bedre medikamenter. Vi merker nå en bekymring fra våre medlemmer om disse medikamentene uten nødvendig opphold, blir tilgjengelig gjennom det norske helsevesen.

Blodkreftforeningen har derfor engasjert seg i denne problemstillingen, og innhentet informasjon både fra Sekretariatet for nye metoder, legemiddelselskaper og fra ledende hematologer ved norske universitetssykehus. Vi har fått innsikt i et omfattende system som synes å gi en betryggende faglig behandling. Imidlertid ser vi at de omfattende prosesser dette innebærer lett strekker ut i tid, det er mange «tidstyver» i systemet. Selv om Sekretariatet for nye metoder har gjort grep for å effektivisere prosessen, ser vi en fare for at med økt påtrykk av nye medisiner til vurdering vil dette kunne utvikle seg videre i en uheldig retning.

Vi har særlig merket oss følgende forhold:

  1. Alle medikamenter til vurdering underkastes en hurtig metodevurdering. Denne gjennomføres av Legemiddelverket, og skal gjennomføres innen 180 dager fra det nødvendige underlag fra legemiddelleverandøren foreligger. Vi får oppgitt fra Sekretariatet at denne fristen ofte sprekker, og mer representerer et gjennomsnitt enn en øvre grense.
  2. Hurtig metodevurdering kan ikke settes i gang før legemiddelleverandøren har levert det nødvendige underlag. Vi erfarer at dette kan ta lang tid, både fordi Sekretariatet for nye metoder bruker tid på å spesifisere sine dokumentasjonsbehov og fordi legemiddelselskapene kan bruke lang tid på å svare. Ofte går det over ½ år, til tross for leverandørens kommersielle interesse i å få tatt medikamentet i bruk i det norske helsevesen.
  3. I flere tilfelle hvor metodevurderingen ender med negativt resultat, kommer legemiddelleverandøren etter noe tid tilbake med ny pris, i håp om å snu vurderingen til et positivt resultat. Dette medfører igjen en forsinkelse i å gjøre medikamentet tilgjengelig i det norske helsevesen.

Blodkreftforeningen mener at situasjonen med tilgang til nye medikamenter i det norske marked, spesifikt innen blodkreftområdet, krever politisk oppmerksomhet, og ber om Helseministerens vurdering av dette.

For Blodkreftforeningen,

Tone Hansen

Leder