Vi trenger din støtte!

I mai 2013 endret vi navn fra MARGEN til Blodkreftforeningen. Det markerte milepæl i vår forening. Vi er nå i en situasjon hvor vi både i navn og gavn vil favne om og inkludere alle pasienter som er rammet av blodkreft og blodkreftrelaterte sykdommer – samt pårørende til disse.  Etter stiftelsen i 1991 har vi etablert oss som en stor organisasjon med ca. 900 medlemmer.

Vi har nærmere 100 tillitsvalgte og likemenn som jobber på frivillig basis for at andre pasienter med blodkreft skal få et bedre tilbud og oppleve større trygghet i sitt sykdomsforløp. Dette gjøres gjennom Blodkreftforeningens likemannstjeneste, medlemsbladet «I margen» som sendes til alle våre medlemmer fire ganger i året, tilstedeværelse på Vardesentrene, medlemsmøter og stands med medisinske foredrag, medlemsturer og andre aktiviteter. Vi har også medlemmer som har tatt på seg verv som brukerrepresentanter for Kreftforeningen. Brukerrepresentanter representerer kreftpasientens stemme i sentrale fora i helseforetakene og i Nav der beslutninger tas som er viktige for kreftpasienter.

Blodkreftforeningens frivillige arbeider med å opprettholde dagens tilbud, samt videreutvikle dette for vår pasientgruppe. Vi har også en viktig jobb og gjøre med å nå ut til flere i samme situasjon og sørge for å rekruttere flere medlemmer blant diagnosegruppen. Vårt arbeid er basert på støtte fra samarbeidspartnere og frivillige donasjoner.

Vi setter stor pris på all støtte som muliggjør vårt arbeid for andre med blodkreft.

På forhånd, tusen takk for støtten.

Med vennlig hilsen
Blodkreftforeningen